TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Giúp Hs: hực hành tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học. Nhận biết một phần ba số lượng thông qua hình minh hoạ. Giải bài toán bằng một phép tính nhân. ìm số bị chia, thừa số. | ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TIÊU Giúp Hs Thực hành tính trong các bảng nhân bảng chia đã học. Nhận biết một phần ba số lượng thông qua hình minh hoạ. Giải bài toán bằng một phép tính nhân. Tìm số bị chia thừa số. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Nêu yêu cầu của bài tập sau đó cho hs tự làm bài. -Nhận xét bài làm của hs. Bài 2 -Làm bài vào vở bài tập. -Nêu yêu cầu của bài và cho hs tự làm bài. Bài 3 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -2 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài -Hoc sinh lâp 2a xêp thành mây hàng -Moi hàng co bao nhiêu hs -Vây dê biêt cà lop co tât cà bao nhiêu hs ta làm nhu thê nào -Chùa bài và cho diêm hs. Bài 4 -Yêu câu hs doc dê bài. -Yêu câu hs suy nghï và trà loi. Bài 5 -Bài toân yêu câu chung ta làm gi -Yêu câu hs tu làm bài và nêu câch làm cùa minh. 3. Cùng cô dan do -Tông kêt tiêt hoc và giao câc bài tâp bô tro kiên thûc cho hs. vào vo bài tâp. -Xêp thành 8 hàng. -Moi hàng co 3 hs. -Ta thuc hiên phép nhân 3x8. -Hinh nào duoc khoanh vào mot phân ba sô hinh tron -Hinh a dâ duoc khoanh vào mot phân ba sô hinh tron. -Tim x. -Nhâc lai câch tim sô bi chia thùa sô. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    10-08-2020
43    4    0    10-08-2020
20    3    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN