TAILIEUCHUNG - Bài 17 - KEO DÁN

Keo dán (keo dán tổng hợp hoặc keo dán tự nhiên) là vật liệu polime có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi | HểA HỌC 12 VẬT LIỆU POLIME Bài: 17 IV − KEO DÁN Khỏi niệm : Keo dỏn (keo dỏn tổng hợp hoặc keo dỏn tự nhiờn) là vật liệu polime cú khả năng kết dớnh hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khỏc nhau mà khụng làm biến đổi bản chất cỏc vật liệu được kết dớnh . Phõn loại Keo lỏng (hồ tinh bột) Keo nhựa dẻo (matit) Keo dỏn dạng bột hay bản mỏng b) Theo bản chất húa hoc : Keo vụ cơ (thủy tinh lỏng,matit vụ cơ) Keo hữu cơ (hồ tinh bột, keo epoxi) a) Theo dạng keo : Thủy tinh lỏng - Polime làm keo cú chứa hai nhúm epoxi ở hai đầu - Chất đúng rắn thường là cỏc triamin như H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 . Một số loại keo dỏn tổng hợp thụng dụng Keo dỏn epoxi dựng để dỏn vật liệu kim loại gỗ ,thủy tinh,chất dẻo trong ngành sản xuất mỏy bay,xõy dựng đời sống hằng ngày. b) Keo dỏn ure – fomanđehit a) Keo dỏn epoxi: gồm 2 hợp phần: Keo dỏn ure-fomanđehit được sản xuất từ poli(ure-fomanđehit).Poli(ure-fomanđehit) được điều chế từ ure và fomanđehit trong mụi trường axit: . Một số loại keo dỏn tự nhiờn : a) Nhựa vỏ săm: là dung dịch dạng keo của cao su thiờn nhiờn trong dung mụi hữu cơ như toluen b) Keo hồ tinh bột: là dung dịch hồ tinh bột trong nước núng, dựng làm keo dỏn giấy. Keo hồ tinh bột hay bị thiu,mốc nờn ngày nay người ta thay bằng keo dỏn tổng hợp,chẳng hạn như keo chế tự poli(Vinyl ancol) Tổ 4 Lớp 12/4 Thành viờn trong tổ 4: Xin chÂN thành cảm ơn chúc các em học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT