TAILIEUCHUNG - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH THI THỬ ĐH LẦN II, NĂM 2009-2010

Tham khảo tài liệu 'trường thpt chuyên bắc ninh thi thử đh lần ii, năm 2009-2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | __ SỞGDĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN V n ú Tiró- - tHi thử đh Lần II nĂM 2009-2010 Môn thi HOÁ HỌC lớp 22 Đề thi có 04 trang Thời gian làm bài 90 PPh Mã đề thi 137 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết số khối của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27 Si 28 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Ni 58 Cu 64 Zn 65 Ag 108 Ba 137 Thí sinh không được sử dụng BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Câu 1 Axit flo hiđric yếu hơn axít clohiđric vì A. HF nhẹ hơn HCl. B. HF phân cực mạnh hơn HCl. C. flo âm điện hơn clo. D. liên kết hiđro của HF bền hơn của HCl. Câu 2 Có bao nhiêu rượu ancol bậc 2 no đơn chức mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68 18 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4 Câu 3 Nếu NaCl kết tinh theo kiểu mạng lập phương tâm khối thì số ion clo tiếp giáp với mỗi ion natri là A. 4. B. 12. C. 8. D. 6. Câu 4 Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 0 1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là A. 6 0. B. 7 2. C. 4 8. D. 5 5. Câu 5 Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic . Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca OH 2 dư tạo ra 40 gam kết tủa . Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75 thì giá trị của m là A. 30. B. 48. C. 58. D. 60. Câu 6 Cho 0 1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 32 4 gam Ag. Hai anđehit trong X là A. CH3CHO và C2H5CHO. B. CH3CHO và C3H5CHO. C. HCHO và CH3CHO. D. HCHO và C2H5CHO. Câu 7 Poli vinyl clorua PVC được điều chế từ khí thiên nhiên chứa 95 thể tích khí metan theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất của mỗi giai đoạn như sau h 15 _h 95 _ h 90 . Metan-------- axetilen ----------- vinyl clorua - PVC Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên đo ở đktc A. 5 883. B. 5589 462. C. 5589 083. D. 5883 246. Câu 8 Cho hơi nước đi qua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    5    0    14-08-2020
88    6    0    14-08-2020
3    3    0    14-08-2020
687    5    0    14-08-2020
4    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN