TAILIEUCHUNG - Bài 4: TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET

Kỹ thuật khai thác và tìm kiếm tài nguyên trên mạng Internet. Giới thiệu về tìm kiếm. Kỹ thuật tìm kiếm căn bản. Tìm kiếm thông tin với Google. Câu hỏi bài tập. Mục tiêu bài học: Hiểu được các khái niệm Search Engine, Meta-search Engine, Subject directories. Sử dụng thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. | 7 30 2009 Website http MÔN HỌC INTERNET TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Bài 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET Bài 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Bài 3 WORLD WIDE WEB Bài 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6 DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7 NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Kỹ thuật khai thác và tìm kiếm tài nguyên trên mạng Internet -I- Giới thiệu về tìm kiếm -I- Kỹ thuật tìm kiếm căn bản -I- Tìm kiếm thông tin với Google -I- Câu hỏi bài tập 1 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC -I- Hiểu được các khái niệm Search Engine Meta-search Engine Subject directories -I- Sử dụng thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên mạng Internet -I- Xác định các nguyên tắc khi tìm kiếm và chọn lọc các thông tin tìm kiếm -I- Vận dụng 6 kỹ năng tìm kiếm Big6 theo Eisenburg và Berkowitz -I- Xử lý một số vấn đề gặp phải khi tìm kiếm thông tin Internet TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về tìm kiếm Hiểu rỏ về các khái niệm Hên quan đến quá trình tìm kiếm thông tin 4- Quá trình tìm kiêm thông tin Mục đích sử dụng thông tin Chuẩn bị các từ khóa cần tìm Dùng trình duyệt font chữ và bộ gõ tiếng Việt Dùng trang web thuộc lĩnh vực đang quan tâm mà bạn biết 2 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về tìm kiếm Hiểu rỏ về các khái niệm Hên quan đến quá trình tìm kiếm thông tin -I- Quá trình tìm kiêm thông tin Trang web có nhiều liên kết với trang web khác Sử dụng công cụ dò tìm Sử dụng toán tử tìm lập chiến thuật tìm Lưu và tải thông tin Sử dụng công cụ tải thông tin TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về tìm kiếm Hiểu rỏ về các khái niệm Hên quan đến quá trình tìm kiếm thông tin 4- Khái niệm Search Engine máy tìm kiếm công cụ tìm kiếm Meta - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    12-08-2020
8    6    0    12-08-2020
42    3    0    12-08-2020
3    6    0    12-08-2020
86    14    2    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN