TAILIEUCHUNG - Truy cập các ứng dụng trực tiếp tới XAMPP MySQL Server

Trong bài viết này sử dụng hệ điều hành Linux Ojuba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung của Fedora 10, tài khoản sử dụng ở đây là root và tạm dừng toàn bộ hoạt động của MySQL database server: | F _ Truy cập các ứng dụng trực tiêp tới XAMPP MySQL Server Trong bài viêt này sử dụng hệ điều hành Linux O juba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung của Fedora 10 tài khoản sử dụng ở đây là root và tạm dừng toàn bộ hoạt động của MySQL database server etc mysqld stop Neu bạn muốn sử dụng đầy đủ chức năng của LAMP server chỉ với 1 bước thì XAMPP là giải pháp tuyệt vời nhưng bạn sẽ không thể truy cập được MySQL database server sử dụng mysql client như bình thường usr bin mysql mà thay vào đó bạn phải sử dụng ứng dụng client đi kèm opt lampp bin mysql . Và đây là 1 số vấn đề mà người sử dụng hay gặp phải họ có 1 vài cơ sở dữ liệu những đoạn mã và ứng dụng khác cần truy cập tới cơ sở dữ liệu này bằng hàm mysql client usr bin mysql ở che độ mặc định nhưng lại không có lựa chọn để thay đổi tất cả các đoạn mã nguồn của ứng dụng trỏ tới XAMPP client. Giải pháp đầu tiên Di chuyển mục mysql client usr bin mysql mv usr bin mysql usr bin Sau đó tạo 1 liên kết động tới XAMPP client opt lampp bin mysql ở cùng vị trí như sau ln -s opt lampp bin mysql usr bin mysql Giải pháp thứ 2 Trong phương pháp này chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với file sock file này có nhiệm vụ trỏ các hoạt động trực tiếp đến database server. XAMPP thường xuyên lưu file sock trong vị trí sau opt lampp var mysql Nhưng với những ứng dụng trong hệ thống thì sẽ phải áp dụng cách sau var run mysqld Để tất cả các chương trình đều sử dụng XAMPP database server chúng ta phải chỉ định các chương trình này trỏ đến file XAMPP hoặc đơn giản hơn tạo liên kết tới file XAMPP trong địa chỉ riêng rẽ. Do đó mỗi chương trình muốn truy cập tới database server đều phải trỏ qua XAMPP server. Sử dụng lệnh sau In -s opt lampp var mysql var mysql Sau khi thực hiện bước này các ứng dụng đều đã có thể hoạt động truy cập trực tiếp đến cơ sở dữ liệu bình thường mà không gặp cản trở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
121    4    0    09-08-2020
19    3    0    09-08-2020
1    5    1    09-08-2020
22    3    0    09-08-2020
2    3    0    09-08-2020