TAILIEUCHUNG - MRI nguyên lý ứng dụng lâm sàng_Phần 4

Chẩn đoán phân biệt nốt tái tạo, loại sản, ung thư gan (HCC). Tín hiệu thấp trên T1, T2: Nốt tái tạo hay loại sản. Cao T1, thấp T2: nốt loại sản hay HCC. Cao, đồng, thấp T1. cao T2: HCC ++ (Gd+) | Chẩn đoán phan biệt Nôi tái tao loan sán ung thư gan HCC Tín hiệu thap trên T1 T2 Not tai tạo hay loan san Cao T1 thap T2 Not loan san hay HCC Cao đồng thấp T1 cao T2 HCC Gd Mitchell DG Rubin R Siêgêlman ES êt al. Hepatocellular carcinoma within siderotic regenerative nodules thê nodulê-within-nodulê sign on MR images. Radiology 1991 178 101-103. Hepatocellular Carcinoma Daniel R Jacobson 8 2002 T2 Khoa CĐHA-Bệnh viện CHỢ RAY Cao T1 thấp T2 Nốt loạn san hoặc ung thư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0