TAILIEUCHUNG - MRI nguyên lý ứng dụng lâm sàng_Phần 1

MRI - Hình cộng hưởng từ (MRI/ Magnetic reconance imaging): Hình cộng hưởng hạt nhân (NMRI/ Nuclear magnetic resonance imaging). Lịch sử MRI: 1940: Felix Block + Edward Furcell. 1971: Raymond Damadian. 1972: Hounsfield - CT. | MRI NGUYÊN lY ỨNG DỤNG LAM SANG Bs. Le Van Phước Ts. Ngọc Hoa Khoa Chẩn đoan hình anh Bẹnh viẹn Chợ Ray MRI Hình cộng hưởng từ MRI Magnetic resonance imaging Hình cộng hưởng từ hạt nhân NMRI Nuclear magnetic resonance imaging Lịch sử MRI 1940 Felix Block Edward Furcell 1971 Raymond Damadian 1972 Hounsfield- CT. 1973 Paul C Lauterbur thu hình anh NMR cua mau nước . 1977 Damadian thu đươc hình anh NMR cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    9    1    09-08-2020
6    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0