TAILIEUCHUNG - Cách cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Server

Một trong những khâu quan trọng bạn phải thực hiện trong SQL Server 2008 là cài đặt dữ liệu và file log. Nếu không cài đặt đúng những file này sẽ gây ra một số lỗi như tranh chấp ổ đĩa, khoảng trống sử dụng. Vì vậy, hãy cùng bàn luận về cách cài đặt file cơ sở dữ liệu. | Cach cài dät co so1 dû liêu SQL Server Mot trong nhûng khâu quan trong ban phài thuc hiên trong SQL Server 2008 là cài dät dû liêu và file log. Nêu không cài dät dung nhûng file này se gây ra mot sô loi nhir tranh châp ô dîa khoàng trông sû dung. Vî vây hây cùng bàn luân vê cach cài dät file co so dû liêu. Microsoft SQL Server2008 File log Häy bat dâu vâi file log truâc bâi dây là phân dê nhât cùng nhu phân ban hay dùng nhât. Truâc tiên hay noi vê cach dät file log trên ô dia cua ban Nhïn chung ban thuâng muôn dät file log trên mot phân vùng riêng hon là dät cùng file dü liêu. Co 2 lÿ do thu nhât là tranh châp ô dia. Moi mot giao tac se duoc ghi lai trên file log truâc khi no duoc ghi trên file dü liêu. Nêu cà 2 file này cùng â trên mot ô dia disk arm se phài làm viêc 2 lân mot cach kho khan khi phài chay tù cho này dê ghi cho file ghi nhân rôi chay sang cho kia dê ghi cho dü liêu. Dät file ghi nhân â mot ô dia riêng se tôt hon cho hoat dong cua file bâi file ghi nhân co thê ghi liên tuc nhanh hon so vâi viêc phài chay tù noi này sang noi khac. Lÿ do thu 2 ban nên tach riêng 2 file này là dê phuc hôi dê hon. Khi phân vùng dü liêu bi loi ban co thê phuc hôi file ghi nhân và quay lai giao tac cuôi cùng giup ban không bi mât dü liêu. Nhiêu file ghi nhân Moi nguâi thuâng nhâm lân rang may tinh hoat dong nhâ su dung mot sô file ghi nhân. Tuy nhiên diêu này là không dung. File ghi nhân ghi mot cach liên tuc nghia là sau khi da ghi xong một file ghi nhận này nó lại chuyển sang ghi cho file khác. Vì vậy nếu bạn có 4 file ghi nhận Logl Log2 Log3 Log4 . SQL Server 2008 sẽ ghi Logl rồi tới Log2. Điều này khác hẳn so với hoạt động của file dữ liệu. Lý do nên để nhiều file ghi nhận trên nhiều phân vùng là không gian. Bạn nên có nhiều ổ đĩa hơn là sử dụng một phân vùng đơn. Ngoài ra đặt file ghi nhận trên một phân vùng đơn là điều vô nghĩa. Nó không giúp bạn được gì cả. File dữ liệu Bạn nên đặt file dữ liệu trên một phân vùng khác so với file ghi nhận. Khi tách riêng file dữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT