TAILIEUCHUNG - Đề thi môi giới chứng khoán

Hãy tham khảo "Đề thi môi giới chứng khoán" sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về công ty chứng khoán, lệnh thị trường, lệnh liên tục, thị trường giao dịch chứng khoán,. | Diễn đàn Chứng khoán Việt nam http Câu hỏi cho người hành nghề môi giới CK 2008 1. Trong quan hệ với khách hàng Công ty Ck phải có trách nhiệm sau I. Tìm hiểu và thường xuyên cập nhật định kỳ 6 tháng lần các thông tin về khả năng tài chình khả năng chịu đựng rủi ro và kỳ vọng thu được lợi nhuận của khách hàng. II. Tư vấn cho khách hàng và cam kết đảm bảo giá trị lợi nhuận kết quả của mọi khoản đầu tư. III. Không được trực tiếp nhận tiền giao dịch của khách hàng IV. Công ty chứng khoán cung cấp những thông tin về quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán của khách hàng chỉ khi có yêu cầu của khách hàng. Anh chị hãy chọn trong các phương án sau a. Chỉ I và II b. Chỉ II và IV c. Chỉ I và III d. I III và IV 2. Khi người hành nghề kinh doanh chứng khoán thực hiện những hành vi thiếu đạo đức và thiếu chuyên nghiệp thì UBCKNN sẽ có thẩm quyền xử lý vi phạm trong những trường hợp nào sau đây I. Lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để cho mượn tiền chứng khoán trên tài khoản của khách hàng hoặc sử dụng chứng khoán của khách hàng để cầm cố hoặc sử dụng tiền chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi chưa được khách hàng ủy thác. II. Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi gian lận lừa đảo tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây ra công chúng niêm yết giao dịch kinh doành đầu tư chứng khoán dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. III. Sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện mua bán chứng khoán của công ty đại chúng cho chính mình hoặc bên thứ ba. IV. Làm trái lệnh của nhà đầu tư. Anh chị hãy lựa chọn trong các phương án dưới đây a. Chỉ I và III b. Chỉ II và IV c. Chỉ I III và IV d. I II III và IV 3. Theo các quy đình hướng dẫn luật chứng khoán thì tất cả những văn bản gốc bao gồm các phiếu lệnh sổ nháp giao dịch hàng ngày các bản thông báo xác nhận giao dịch phải được lưu giữ tối thiểu là Anh chị hãy lựa chọn trong các phương án dưới đây a. 2 năm b. 5 năm c. 10 năm d. 15 năm e. Tất cả các phương án trên đều ko

TÀI LIỆU HOT