TAILIEUCHUNG - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI LUẬT CHỨNG KHOÁN

Mẫu câu hỏi trắc nghiệm thi luật CK | CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI LUẬT CHỨNG KHOÁN Câu 1 Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép a Mua lại không quá 25 cổ phiếu của tổ chức niêm yết b Mua lại không quá 30 cổ phiếu của tổ chức niêm yết c Thực hiện trong vòng 6 tháng d Thực hiện trong vòng 3 tháng e a và c f b và d Câu 2 Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai phải đáp ứng yêu cầu sau a Báo cáo UBCKNN ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chào mua b Thực hiện chào mua không dưới 30 ngày và không quá 60 ngày c Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua d Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoán e Đặt giá chào mua thấp hơn giá đóng cửa trên trung tâm giao dịch ck f a c và d g c d và e Câu 3 Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn a 1 tháng b 2 tháng c 3 tháng d 4 tháng Câu 4 Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu sau ngoại trừ a Chính xác b Kịp thời c Dễ tiếp cận d Ưu tiên khách hàng Câu 5 Trong trường hợp phá sản giải thể doanh nghiệp các cổ đông sẽ a Là chủ nợ chung b Mất toàn bộ số tiền đầu tư c Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước d Là người cuối cùng được thanh toán Câu 6 Khi phá sản giải thể công ty người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả a Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả b Trước các khoản sau thuế c Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả d Trước các khoản thuế e Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ đông phổ thông Câu 7 Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là a Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi b Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi c Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi d Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT