TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

Sự sụp đổ của các nước XHCN Đông Âu và Liên xô làm cho CNXH lâm vào thoái trào Các quốc gia độc lập đang bị phân hóa mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, tư tưởng và lợi ích quốc gia, dân tộc CNTB hiện đại đang tiếp tục tự điều chỉnh, còn có khả năng phát triển nhất định | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI I. Bối cảnh thế giới và trong nước II. Quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận đối với việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh III. Phương hướng và một số nội dung vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới Chương 7 I. Bối cảnh thế giới và trong nước 1. Đặc điểm của tình hình thế giới . Cuộc CM khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ Tạo nên XH thông tin & kinh tế tri thức Tạo cơ sở vật chất cho quá trình toàn cầu hóa Tạo ra xu hướng liên kết, hợp tác giữa các quốc gia . Tình hình chính trị trên thế giới có sự thay đổi lớn Sự sụp đổ của các nước XHCN Đông Âu và Liên xô làm cho CNXH lâm vào thoái trào Các quốc gia độc lập đang bị phân hóa mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, tư tưởng và lợi ích quốc gia, dân tộc CNTB hiện đại đang tiếp tục tự điều chỉnh, còn có khả năng phát triển nhất định Chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột

TÀI LIỆU LIÊN QUAN