TAILIEUCHUNG - Hẹp động mạch phổi_Phần 3

Hội chứng hẹp eo (Syndrome de coarctation) hay hẹp eo ĐMC ở trẻ sơ sinh - nhữ nhi. Thể hẹp eo ĐMC không thích ứng - Suy tim sớm. Tử vong 15% | HỘI chứng hep eo SYNDrOmE de COARCTATION hay hep eo ĐMC ơ tre sơ sinh - nhu nhi The hep eo ĐMC khong thích ứng - Suy tim sớm Tứ vong 15 1 tuổi 75 3 thang tuổi Đặc điểm sinh ly bệnh Không co sự khặc biệt ro rặng giữặ HA thượng hặ chi vì tôn thượng phối hợp Vặi trô TLT - tặng gặnh cặ 2 thất - suy tim tặng ặp Tôn thượng liển quặn tựợi mặu cặc cợ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    13-08-2020
9    4    1    13-08-2020
3    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0