TAILIEUCHUNG - Hẹp động mạch phổi_Phần 2

Hẹp động mạch chủ là hẹp vùng eo động mạch chủ (Isthme); 5-7,5% các bệnh TBS. Nam nhiều hơn nữ (2 nam / 1 nữ); Tương quan Hội chứng Turner - Noonan (10-25%). Có 2 bệnh cảnh lâm sáng khác nhau: Hẹp eo động mạch chủ đơn thuần, hội chứng hẹp eo động mạch chủ. | HEP EO DONG MACH CHU ĐINH NGHIA Hẹp vùng eo động mạch chu Isthme 5-7 5 cạc bệnh TBS. Nạm nhiều hơn nữ 2 nạm 1 nữ Tữơng quan Hội chững Turner - Noonan 10-25 Co 2 bệnh cạnh lạm sang khạc nhau - Hẹp eo đọng mạch chu đơn thuạn - Hôi chững hep eo đông mạch chu Phôi thai học - Giải phẫu bệnh Nguyên nhân phôi thai học 1 Giả thuyết huyết đông học RUDOLPH dô giảm dông mẫu 2 Giả thuyết cơ học SKODA di chuyện lac vị mô ông ĐM Hình dang giâi phau bênh ly Hệp tai chô Tếô vung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    5    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
6    7    0    13-08-2020
2    9    0    13-08-2020
7    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0