TAILIEUCHUNG - Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Đơn xin chấm phúc khảo. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, . | TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO (Bài thi kết thúc môn học) Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH Thầy (Cô) Phụ trách môn học Họ tên học viên: MSHV: Ngày sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Khóa: Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi môn Ngày thi Phòng thi Điểm thi (điểm chữ ). Phòng KHCN-HT&SĐH Học viên . . PHẦN DÙNG CHO CHẤM PHÚC TRA (Giảng viên phụ trách môn học phản hồi kết quả chấm phúc tra về Phòng KHCN-HT&ĐT trước ngày . tháng . năm ) Điểm thi trước phúc tra: Điểm số Điểm chữ Điểm phúc tra: Điểm số Điểm chữ L ý do thay đổi điểm (nếu có thay đổi): Ngày tháng năm 20 Khoa quản lý ngành Giảng viên phụ trách môn học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
344    2    0    09-08-2020
145    4    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
61    5    0    09-08-2020
2    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN