TAILIEUCHUNG - Tiếp nhận nhân sự mới

Ký hợp đồng lao động là bước đầu tiên cho một ứng viên vào nhận việc | Win2000P TIEP NHẬN NHÂN Sự MỚI 1. Ky hợp đổng lao động thử việc Ky hợp đồng lao động la bước đầu tiên cho một ưng viên vầồ nhần viêc. Việc ký hợp đổng thử việc cũng là để cả hai bên xàc nhàn lại nhửng gì đà trao đổi thống nhàt và cam kểt trong suốt quà trình phổng và n Win2000P TIEP NHẬN NHÂN Sự MỚI 2. Giới thiệu ve công ty a. Lịch sử doanh nghiệp b. Van hoa doanh nghiệp c. Cơ câ u to chửc của doanh nghiệp d. San pham dịch vu của doanh nghiệp ệ. Thoa ửơc lao động tập thệ f. NỌi quy lao đông Win2000P TIẾP NHẬN NHÂN Sự MỚI 3. Hướng dẫn hội nhập a. Giới thiệu nhân viên mới với tất cả mọi người theo trình tư câ p lớn nhâ t đê n câ p nhọ nhâ t. b. Hướng dân nhân viên hoâ nhâp vâo bọ phân cong tâc. 4. Hướng dẫn cộng việc â. So tây nhân viên lâ một cong cu hưu hiệu nhâ t trong hướng dân cong việc cho nhân viên mới. b. Giâo viêc cho nhân viên mới vâ thêo doi thực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0