TAILIEUCHUNG - Đề tài "Lý luận giá trị qua các trường phải và các tác giả của lịch sử các học thuyết kinh tế"

Lý luận lao động giản đơn và lý luận lao động phức tạp ông cũng đã đề cập đến nhưng chưa thật đầy suất lao động trong thương nghiệp cao hơn trong công nghiệp, | Nhóm 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế ĐỀ TÀI: Lý luận giá trị qua các trường phải và các tác giả của lịch sử các học thuyết kinh tế Mục lục Phần 1: Kinh tế chính trị tư sản cổ điển 1. Tác giả 2. Tác giả ADAM SMITH 3. Lý luận giá trị của Phần 2: Kinh tế chính trị hậu cổ điển 1. Tác giả MALTHUS 2. Tác giả Phần 3: Kinh tế chính trị tiểu tư sản 1. Tác giả SISMONDI Phần 4: Lý luận giá trị của trường phái “cổ điển mới” 1. Lý luận giá trị của phái “giới hạn”thành VIENE 2. Lý luận về giá trị của phái Lausuanne Phần 5 : Học thuyết kinh tế của Phần 1:Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Lý luận giá trị của đưa ra 3 khái niệm về giá cả hàng hóa để biểu hiện cho giá trị của lao động gồm: Hạn chế của W. Petty Lý luận lao động giản đơn và lý luận lao động phức tạp ông cũng đã đề cập đến nhưng chưa thật đầy đủ 1 Năng suất lao động trong thương nghiệp cao hơn trong công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp co lợi hơn công nghiệp và nông nghiệp. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT