TAILIEUCHUNG - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT LÀO

Tham khảo tài liệu 'đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận việt lào', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mầu số 01b TÊN ĐƠN VỊ Số . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT LÀO Kính gửi . 1. Tên cá nhân đề nghị cấp phép 2. Địa chỉ 3. Điện thoại 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số Ngày cấp Cơ quan cấp 5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải Công vụ Việc riêng Kinh doanh vận tải Mục đích khác 6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây Số TT Biển đăng ký Nhãn hiệu phương tiện Trọng tải số ghế Thời hạn đề nghị cấp phép 1 2 3 4 5 1 2 3 7. Ghi chú khác Xác nhận của UBND xã phường 2008. . ngày tháng năm Cá nhân đề nghị cấp phép Ký tên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO Kính gửi . Tên chủ phương tiện . Địa chỉ . Số điện thoại . Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau Biển đăng ký chữ in . Nhãn hiệu phương tiện chữ in . Tải trọng . Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày . Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào . Cửa khẩu xuất .Cửa khẩu nhập

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT