TAILIEUCHUNG - Chương 3: Thiết kế tuyến vi ba

Tham khảo tài liệu 'chương 3: thiết kế tuyến vi ba', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 31 CHƯƠNG 3 THiÊT KẾ TUyẾn Vi BA QUI ĐỊNH chung Việc thiết kế tuyến thông tin nói chung và tuyến vi ba số nói riêng được tiến hành trên cơ sở Dự án báo cáo khả thi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hổ sơ khảo sát thuyết minh chính xác về nội dung xây lắp các số liệu tiêu chuẩn cần đạt được. Các văn bản thủ tục hành chính của cơ quan trong và ngoài ngành liên quan đến địa điểm mặt bằng xây dựng trạm. Các tiêu chuẩn qui trình qui phạm xây dựng của nhà nước và của ngành Các định mức và dự toán có liên quan để áp dụng trong thiết kế. Hổ sơ tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát và đo đạc Việc thiết kế cần phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn qui trình qui phạm của nhà nước ban hành như Đăng ký tần số làm việc của thiết bị với Cục tần số vô tuyến điện Quốc gia. An toàn về phòng chống thiên tai bão lụt. An toàn khi có giông sét đảm bảo chất lượng của các hệ thống chống sét tiếp địa cho thiết bị và tháp anten theo qui phạm của ngành. NỘI dung tHlễt Kễ Phần thuyết minh Thuyết minh tổng quan về cơ sở lập thiết kế kỹ thuật và các bản vẽ tóm tắt các nội dung thiết kế được chọn đề ra các phương án thiết kế nêu các thông số và chỉ tiêu đạt được của công trình theo phương án đã chọn. Phần bản vẽ Đưa ra các bản đổ tổng thể các vị trí của 2 trạm tỉ lệ 1 hoặc 1 tuỳ theo yêu cầu cấp chính xác cần cho trước và các bản vẽ tuyến cần thể hiện. Các bản vẽ 32 về sơ đổ mặt cắt nghiêng của tuyến và các sơ đổ nguyên lý tổ chức thông tin giữa hai trạm. Phần tổng dự toán Các cơ sở để lập tổng dự toán bao gổm các biểu định mức biểu đơn giá và khối luợng công trình. Từ đó lập tổng dự toán của công trình. TÍNH TGÁN DƯỜNG TRUVễN Nội dung việc tính toán đường truyền Tính toán đường truyền dẫn. Tính toán chỉ tiêu chất lượng. Tính toán thời gian mất thông tin. Lắp đặt thiết bị anten đưa hệ thống vào hoạt động thử nghiệm để kiểm tra. Tiến hành đo các thông số sau khi lắp đặt như công suất máy phát phân tích khung 2Mbit s tỉ số bit lỗi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    19    0    09-08-2020
7    6    0    09-08-2020
28    3    0    09-08-2020
10    3    0    09-08-2020
7    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    14    0