TAILIEUCHUNG - Ôn thi CPA 2009 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

Chuyên đề 3 Thuế và quản lý thuế nâng cao 1. Những vấn đề chung về thuế . Nguồn gốc của thuế Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một sự cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Nhà nước là một tổ chức chính trị, đại diện quyền lợi cho giai cấp thống trị, thi hành các chính sách do giai cấp thống trị đặt ra để cai trị xã hội. Để có nguồn lực vật chất bảo đảm cho. | Chuyên đề 3 Thuế và quản lý thuế nâng cao 1. Những vấn đề chung về thuế . Nguồn gốc của thuế Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một sự cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời tồn tại và phát triển của Nhà nước. Nhà nước là một tổ chức chính trị đại diện quyền lợi cho giai cấp thống trị thi hành các chính sách do giai cấp thống trị đặt ra để cai trị xã hội. Để có nguồn lực vật chất bảo đảm cho sự tồn tại và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình Nhà nước phải dùng quyền lực chính trị vốn có để huy động một bộ phận của cải của xã hội. Việc huy động tập trung nguồn của cải xã hội vào trong tay Nhà nước có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau đóng góp bắt buộc vận động dân đóng góp tự nguyện hoặc vay trong đó biện pháp huy động tập trung của cải có tính bắt buộc đối với mọi thành viên trong xã hội được gọi là thuế. Thuế luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước song quan niệm về thuế và việc sử dụng công cụ thuế mỗi thời một khác. Trong chế độ phong kiến và giai đoạn đầu của nhà nước tư sản thuế đóng vai trò huy động nguồn lực tài chính tối thiểu để nuôi sống bộ máy Nhà nước đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho quốc phòng an ninh. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929 - 1933 vai trò của Nhà nước đã có sự thay đổi Nhà nước cần can thiệp vào hoạt động kinh tế bằng cách lập ra các chương trình đầu tư lớn và thực hiện tái phân phối tổng sản phẩm xã hội thông qua công cụ ngân sách nhà nước. Lúc này thuế được Nhà nước sử dụng như là một công cụ để điều chỉnh nền kinh tế. Cùng với việc mở rộng các chức năng của Nhà nước và sự phát triển các quan hệ hàng hoá tiền tệ các hình thức thuế ngày càng phong phú hơn công tác quản lý thuế ngày càng được hoàn thiện hơn và thuế đã trở thành một công cụ quan trọng có hiệu quả của nhà nước để tác động đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Bàn về mối liên hệ giữa thuế và Nhà nước Mác viết Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy Nhà nước là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    20    0    12-08-2020
175    5    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
40    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN