TAILIEUCHUNG - [Vật Lý Học] Giáo Trình Cơ Học - Bạch Thành Công phần 2

Cơ học là một ngành của vật lý nghiên cứu về chuyển động của vật chất trong không gian và thời gian dưới tác dụng của các lực và những hệ quả của chúng lên môi trường xung quanh. | Hình 2-7. Vị tri chất địổm trong hệ tọa độ cực. Hình 2-8. Bién thiên cùa véctư đan vị xuyên tâm. clp dt dp A d j p p dt dt dp A --- V v p - v dt V được goi là vận tốc xuyên tâm. Đạo hàm vécto bán kính đơn vị xuyên tâm theo t xem độ biến thiên của véctơ đó trên hình 2-8 ta đưọ c dip A dip A -- 1 . ự . dt dt dip Trong đó - p 01 là vận tốc góc còn ợ là véctơ đơn vị phương vị hướng theo dt phương vuóng góc vói p dp A piptp V V p V ip J4- 1 T là biểu thức cho véctơ bán kính trong hệ toạ độ cực gồm hai thành phan vận tốc xuyên tâm V - P và vận tốc phương vị v pip. Đạo hàm theo t ta được véctơ gia tốc trong hệ toạ độ cực dv A dp . A A dip a - p p p -T- plpip pp p pip y . dt dt dt A . A . A A . do á pp pipip pộự ppip pip dt dip dip A A Vi - - -p t -ipp dt dt Hình 2-9. Biên thiĩm cùa véc Iff đem vị phương vị. Dặt biếu thức trên vào biếu thức cho gia tốc ta đưọ c a pjỹ 2pip pp p - p p2p Như vậy trong hệ toa độ cực phẳng véc tơ gia tốc là tổng của hai véc tơ thành phân vuông góc với nhau gia tốc xuyên tâm a gia tốc phương vị ã ẩ - ẩ _ - a j a 1 P - pộ2 a í 2pqi f p BÀI TẬP CHƯƠNG 2 . Súng phóng lựu đặt cách bờ vực một khoảng s - 8100 m xem hình 2-10 . Vực có độ sâu h 105 m. Sát bờ vực có kẻ địch trú ẩn hỏi đạn từ súng phóng lựu với vận tốc ban đầu là v0 300 m s có thể rơi ở khoảng cách gần nhất sát bờ vực như thế nào smin . Trả lời V2sin2a Ị 2gh s . - - V 1 - - - min 2g V v2sin2ơ. . Một hòn bi nảy đàn hồi trong một cái hố hình cầu lõm giữa hai điểm cùng nằm trên mặt phẳng nằm ngang xem hình 2-11 . Khoảng thời gian giữa hai va chạm liên tiếp khi quả cầu chuyển động từ trái sang phải là T1 còn từ phải sang trái là Tr Tìm bán kính của hố. k _ L 1 2 Trá ìời R - g 2 T2 Hình 2-10. 63 m Hinh 2-11. . Hai vòng tròn giống nhau có cùng bán kính là a tiếp xúc nhau tại một điếm và cùng nằm trên mặt nằm ngang. Một trong hai vòng tròn là cố định còn cái kia lăn không trưọt và quay xung quanh vòng tròn có định với vận tốc góc không đổi là ÍI . Trên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN