TAILIEUCHUNG - Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows

Chọn công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu viền và màu tô như hình 3 rồi vẽ một hình chữ nhật đứng | Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows Nguồn 1. Tạo 1 file có thông số như hình 1 Hình 1 2. Đổi tên lớp thành background Hình 2 3. Chọn công cụ Rectangle Tool chỉnh màu viền và màu tô như hình 3 rồi vẽ một hình chữ nhật đứng Hình 3 4. Dùng cặp lệnh Copy Paste để tạo thành nhiều hình chữ nhật đứng giống nhau Hình 4 5. Nhấp chọn Frame 1 của lớp background để chọn hết tất cả các hình chữ nhật đứng. Chọn Windows Align rồi chọn các ô giống như hình 5 để tạo thành một dãy hình chữ nhật đứng cách đều nhau Hình 5 6. Khóa lớp background lại và tạo một lớp mới tên là rectangle Hình 6 7. Nhấp chọn Frame 1 của lớp rectangle chọn công cụ Rectangle Tool bỏ màu viền chỉnh màu tô là trắng rồi vẽ một hình chữ nhật phủ kín tất cả các hình chữ nhật đứng của lớp background Hình 7 8. Nhấp chuột phải vào Frame 2 của lớp rectangle và chọn Insert .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    7    0    14-08-2020
57    3    0    14-08-2020
14    4    0    14-08-2020
11    5    0    14-08-2020
2    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN