TAILIEUCHUNG - Ebook Sức khỏe môi trường - PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn

Nội dung sách Sức khỏe môi trường đã bám sát được các yêu cầu về kiến thức cơ bản, chính xác khoa học, cập nhật và thực tiễn của Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe môi trường, những vấn đề cấp bách về sức khỏe môi trường hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe môi trường. Sách dùng để đào tạo cử nhân y tế công cộng, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ y tế quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe môi trường. . | VHỌC sức khỏe moi trưởng bộỵtê BỘ Y TẾ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG SÁCH ĐÀO TẠO cử NHÂN Y TẾ CÓNG CỘNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC BỘ y TẾ súc KHỎE MÔI TRƯỚNG SÁCH DÙNG ĐÀO TẠO cử NHÂN y TẾ CÓNG CỘNG MÃ số Đ14 Z03 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2006 CHỦ BIÊN PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn THƯ KÝ BIÊN SOẠN CN. Trần Thị Tuyết Hạnh CN. Nguyễn Hữu Thắng ThS. Vũ Thị Thu Nga ThS. Nguyễn Ngọc Bích NHỮNG NGƯÒI BIÊN SOẠN PGS. TS. Bùi Thanh Tâm PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn PGS. TS. Đặng Đức Phú . Trương Việt Dũng TS. Nguyễn Huy Nga PGS. TS. Lê Đình Minh PGS. TS. Lưu Đức Hải ThS. Lê Thị Thanh Hương ThS. Nguyễn Trinh Hương THAM GIA TỔ CHỨC BẢN THẢO ThS. Phí Nguyệt Thanh và nhóm thư ký Bản quyển thuộc Bộ Y tê Vụ khoa học và Đào tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    14-08-2020
55    41    3    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    5    0
8    5    0
4    11    0
TÀI LIỆU HOT
3    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    2    0