TAILIEUCHUNG - Làm Sao Định Giá Một Bài Viết Lâm Sàng

Định giá trị một bài viết nghiên cứu lâm sàng giúp giới chức Y tế thêm vốn liếng để tham gia một đội săn sóc y tế đầu tiên. Những nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (randomi- -zed controlle trials) là tiêu chuẩn vàng khi nói về giá trị của một can thiệp y học. Một RCT liên hệ đến những tham dự viên được chọn để ngẫu nhiên tham gia vào một nhóm trong những nhóm khác nhau có thể được chỉ định một can thiệp khác nhau. Những nhóm này nên càng giống nhau cành. | Làm Sao Định Giá Một Bài Viết Lâm Sàng Định giá trị một bài viết nghiên cứu lâm sàng giúp giới chức Y tế thêm vốn liếng để tham gia một đội săn sóc y tế đầu tiên. Những nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng randomi- -zed controlle trials là tiêu chuẩn vàng khi nói về giá trị của một can thiệp y học. Một RCT liên hệ đến những tham dự viên được chọn để ngẫu nhiên tham gia vào một nhóm trong những nhóm khác nhau có thể được chỉ định một can thiệp khác nhau. Những nhóm này nên càng giống nhau cành nhiều càng tốt để cho hiệu nghiệm được chỉ hướng về một can thiệp chung. Loại RCTs mà Dược sĩ thường cần biềt đến là loại so sánh thuốc với một thuốc vờ hay là so sánh hai thuốc với nhau. Tường trình thử nghiệm thường được ấn hành dưới một mô thức nhất định gồm tóm tắt abstract giới thiệu phương pháp kết quả bàn luận và kết luận. Chúng ta cần ghi những điểm chính khi đọc một bài viết thử nghiệm lâm sàng để đừng quên những điểm chính bàn luận. Có thể liệt kê hai câu hỏi căn bản khi đọc một bài viết thử nghiệm lâm sàng Thử nghiệm này được ấn hành ở đâu Một bài viết tường trình RCT đăng trên một tờ báo y khoa nổi tiếng trên thế giới thí dụ như Bristish Medical Journal BMJ the Lancet thì có thể như được coi là tiêu chuẩn vàng cuả thông tin về hiệu nghiệm và an toàn của một trị liệu. Nguốn tài trợ cho thử nghiệm. Điều này cũng rất quan trọng khi nhìn đến nguốn tài trợ cho nghiên cứu và sự liên hệ của tác giả nghiên cứu với hãng bào chế thuốc đang nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng của cả hai yếu tố. Phương pháp Phần phương pháp là phần quan trọng nhất của một tường trình thử nghiệm vì nó là một chỉ định cho biết kết quả đáng tin cậy đến mức nào. Thực sự phần này nên được đọc đầu tiên vì nếu phương pháp áp dụng để thử nghiệm có nhược điểm flawed trầm trọng thì cả nghiên cứu không có giá trị. 1- Cần biết mục đích lâm sàng chính của thử nghiệm có được xác định rõ ràng không. Thuật ngữ chuyên môn của câu hỏi này là kết quả lâm sàng chính của thử nghiệm the primary

TÀI LIỆU HOT