TAILIEUCHUNG - "Chronic Health conditions in adult survivors of childhood cancers"

Cho đến nay ÍT CÓ studies lớn (nhiều bnhân) v/v này. Những studies hồi những năm 1980 cho thấy survivor NH lymphoma potentially sẽ có thể bị Leukemia (thuờng là myeloid). Những con số quoted hồi đó ở vào khoảng 1% survivors. Tuy nhiên, những con số này không còn đúng nưã vì nhiều lý do: nhưng lý do chính là curative rate ngày nay đã khá hơn, và chemotherapy được "tailored", đặc thù hơn. Hơn nữa các studies cũ: số bnhân theo dõi không nhiều, và thuờng phải đọc các meta-analysis. Bài đăng trong số mới nhất trong. | Chronic Health conditions in adult survivors of childhood cancers Cho đến nay ÍT CÓ studies lớn nhiều bnhân v v này. Những studies hồi những năm 1980 cho thấy survivor NH lymphoma potentially sẽ có thể bị Leukemia thuờng là myeloid . Những con số quoted hồi đó ở vào khoảng 1 survivors. Tuy nhiên những con số này không còn đúng nưã vì nhiều lý do nhưng lý do chính là curative rate ngày nay đã khá hơn và chemotherapy được tailored đặc thù hơn. Hơn nữa các studies cũ số bnhân theo dõi không nhiều và thuờng phải đọc các meta-analysis. Bài đăng trong số mới nhất trong NEJM này khá quan trọng vì theo dõi một pediatric population survived much longer và số bnhân trong study khá cao 10397 survivors và 3034 siblings. hazard ratio dùng Cox analysis . Conclusion survivors of childhood cancer have a high rate of illness owing to chronic health conditions Note cuả NTM dĩ nhiên ở những bnhân sống sót mà không có ung thư nữa ngoài leukemia còn có các second malignancies solid tumors khác breast colorectal melanoma and non-melanoma và còn phải đối diện với các biến chứng non-malignant thí dụ pulmonary fibrosis biết rất rõ trong truờng hợp dùng bleomycin chẳng hạn trong testicular cancer hoặc hồi xưa CHOP-Bleo và cardiovasc nephropathies musculoskeletal dysfunction. Các tiến bộ mới nhất trong monoclonal specific protein chẳng hạn Rituximab và VEGF vasc endothel growth Factors chẳng hạn Bevacizumab - Avastin đang thay đổi hẳn sự suy nghĩ và chữa trị trong oncology toàn thế giới và các ngành khác chẳng hạn Rituximab nay đã đuợc dùng trong rheumatology note 1 note 1 Tôi có 1 bnhân lymphoma cách đây 3 năm tìm ra ở vú mammogram thấy có cục biopsy thì không phải ung thư vú - không phải adenoca nhưng là lymphoma chữa bằng Cytoxan Vincristine Prednisone và Rituximab. Hè 2006 bà ấy than ngứa tôi nghi là lymphoma trở lại CAT scan và PET s xác nhận clinical impression - bà này cũng bị rheumatoid arthritis nặng. Kỳ này chưã 8 weekly cycles với Rituximab mà thôi lymphoma biến hẳn trên PET và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    16    0