TAILIEUCHUNG - Thông tin và điều độ trong hệ thống điện - chương 2

Nguồn tin : là nơi cung cấp các tin tức ban đầu chưa ở dạng tín hiệu điện , như tiếng nói trong điện thoại , tiếng nói , âm nhạc trong thông tin phát thanh , tiếng nói , âm nhạc và hình ảnh trong truyền hình | Thông tin va Điều độ trong Hệ Thống Điện Chương 2 BIẾN ĐổI TÍN HIỆU . Sơ đề nguyên lý chung cua một HTTT Hệ Thống Thông Tin truyền tín hiệu tương tợ Mỗi HTTT co nhiệm vụ truyền tin tức từ nơi phát đến nơi nhận tin. Dừơi đậy lá sơ đỗ nguyện ly chung cUá mỗt HTTT truyện tín hiệu từơng từ Hình Sơ đỗ nguyện ly chung cua 1 HTTT. - Nguền tin lá nơi cung cập các tin tức bán đậu chừá ơ dáng tín hiệu điện nhừ tiệng noi trong điện thoái tiệng noi ậm nhác trong thỗng tin phát thánh tiệng noi ậm nhác vá hình ánh trong truyện hình. - Đệ co thệ truyện tin từc ngừơi tá thừơng chuyện no thánh tín hiệu điện phu hơp cho các hệ thỗng thỗng tin. Ví du micro trong thỗng tin điện thoái vá phát thánh micro vá cámerá đỗi vơi truyện hình . - May phat lá khỗi báo gỗm các chừc năng biện đỗ i các tín hiệu điện thánh dáng tiện lơi cho việc truyện đi xá co khá năng chỗng nhiệu cáo vá khỗng lám meo tín hiệu trong quá trình xừ ly. co thệ thừc hiện đừơc các Khoa Điện - Trường Đai hoc Kỹ thuật - Đai hoc Đa Nâng 7 Thông tin va Điều độ trong Hệ Thống Điện mục tiêu cơ ban này nhồ khâu điều chế tín hiệu. Ngoài ra để đảm bao công suẩt phàt mày phàt phải thực hiện khuếch đại tín hiệu. Đôi vói càc hệ thông thông tin vô tuyên mày phàt phài co ànten phàt đê bực Xà tín hiệu điện thành song điện tự làn truyện trong không giàn . - Tín hiệu sàu khi quà mày phàt đựơc truyện lện kệnh truyện đệ đện mày thu. co hài loài kệnh truyện cơ bàn là dây dân càp điện càp quàng và vô tuyện truyện trong không giàn . Càc kệnh tin đựỢc dung trong thông tin điện thoại điện bào truyện hình công nghiệp phàt thành truyện hình thông tin vệ tinh và đo lựơng điệu khiện tự Xà. - Tín hiệu sàu khi quà kệnh truyện se đi đện mày thu. Càc bô phân cơ bàn củà mày thu là ànten thu trong trựơng hỢp kệnh truyện vô tuyện càc bô khuệch đài và giài điệu chệ. Sàu khi quà càc thiệt bị này tín hiệu se đựỢc trà vệ dàng tín hiệu điện tân thâp bàn đâu nhựng vân chựà thích hỢp cho nơi nhân tin là con ngựơi. Vì vây tín hiện điện cân phài quà bô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    3    0    10-08-2020
1    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0