TAILIEUCHUNG - QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MÁY ĐIỆN I

I. Khái niệm chung: Quá trình quá độ trong máy điện xảy ra phức tạp hơn trong máy biến áp hay các thiết bị tĩnh khác do tính chất chuyển động của nó. Do vậy nếu kể đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng thì việc nghiên cứu sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp. Để đơn giản người ta đưa ra nhiều giả thiết gán cho máy điện một số tính chất “lý tưởng hóa”. Dĩ nhiên kết quả sẽ có sai số, nhưng so sánh với các số liệu thực nghiệm thường sai số nằm trong phạm. | 1 Chương 5 QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MÁY ĐIỆN I. Khái niệm chung Quá trình quá độ trong máy điện xảy ra phức tạp hơn trong máy biến áp hay các thiết bị tĩnh khác do tính chất chuyển động của nó. Do vậy nếu kể đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng thì việc nghiên cứu sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp. Để đơn giản người ta đưa ra nhiều giả thiết gán cho máy điện một số tính chất lý tưởng hóa . Dĩ nhiên kết quả sẽ có sai số nhưng so sánh với các số liệu thực nghiệm thường sai số nằm trong phạm vi cho phép. Việc nghiên cứu vào thời điểm đầu của quá trình quá độ dựa trên nguyên lý từ thông móc vòng không đổi và để đơn giản chỉ xét trên một pha của máy điện các cuộn dây stato và rôto xem như chỉ có một vòng dây lúc đó từ thông o trong mạch từ cũng chính là từ thông móc vòng Ỷ. Qui ước chọn hệ trục tọa độ trong máy điện như sau hình Hình Các trục tọa độ d q giá theo dọc trục và ngang trục của rôto. Thành phần dọc trục của dòng stato dương khi sức từ động do nó tạo nên cùng chiều với sức từ động của cuộn kích từ. Thành phần ngang trục của dòng stato dương khi sức từ động do nó tạo nên chậm 90o so với sức từ động của cuộn kích từ. II. Các loại từ thông trong máy điện Từ thông toàn phần của cuộn kích từ . Ỷ f trong đó Xf - điện kháng của cuộn kích từ. - Từ thông hữu ích Ỷd i f .X ad trong đó Xad - điện kháng hổ cãm giữa các cuộn dây stato và rôto được gọi là điện kháng phản ứng phần ứng dọc trục. - Từ thông tản Ỷ ơf i f .X ơf trong đó Xơf - điện kháng tản của cuộn kích từ. Như vậy Ỷ f Ỷ d Ỷơf và Xf Xad X ơf 2 Ỷ Hệ số tản của cuộn kích từ ơ ơf Ỷf Từ thông phần ứng - Từ thông phản ứng phần ứng dọctrục Ỷad ngang trục Ỷaq - Từ thông tản dọc trục Ỷ d l ơ ngang trục Ỷ q ơ toàn phần Ỷơ ơ trong đó I ylI 2 I 2 Xé Xf Hình Từ thông tổng hợp móc vòng với cuộn kích từ chỉ có theo trục dọc ỶfE Ỷf Ỷ ad Xf Id ad Từ thông tổng hợp móc vòng với cuộn stato - dọc trục Ỷ sd Ỷ d Ỷ ad Ỷơd ífXad Xad X ơ ífXad UXd - ngang trục Ỷ sq 0 Ỷ aq Ỷơq Ìq Xaq X ơ íq Xq Từ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    09-08-2020
140    2    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
4    2    0    09-08-2020
28    7    0    09-08-2020
16    9    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0