TAILIEUCHUNG - Lực ma sát

Để biểu diễn lực ma sát trên hình vẽ, ta biểu diễn ở đâu? - ở chỗ tiếp xúc giữa vật và mặt tiếp xúc. - vai trò của lực ma sát nghỉ: nhờ có lực ma sát nghỉ, ta mới cầm, nắm được các vật | c B Trott T 9Ö3 kiEm tra bAi cu cAu 1 Lực đàn hoi xuat hiện ở đau khi lo xo bị keo Hựởng cua no nhự the nao CÂU 2 Phát biêu định luật HOOKE Nêu công thức . CÂU 3 Neu vai ựng dung cua lực đan hoi BAI 13 LựC ma sat Hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN