TAILIEUCHUNG - Đề tài " Các giải pháp nâng cao vai trò của trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam "

Để thực hiện đường lối công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh , đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển | Mục tiêu cơ bản của thị trường chứng khoán là tạo dựng một cơ chế thu hút các nguồn vốn đầu tư dài hạn từ công chúng trong và ngoài nước, cũng như tạo dựng một cơ chế san sẻ rủi ro trong hoạt động kinh doanh giữa các nhà kinh doanh và công chúng đầu tư. Nhờ vậy, thị trường chứng khoán sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, để xây dựng và từng bước phát triển thị trường chứng khoán thì yếu tố không thể thiếu là phải xây dựng được một hệ thống các trung gian tài chính hoạt động lành mạnh, có hiệu quả và gây dựng được lòng tin cho công chúng đầu tư cũng như toàn xã hội, trên cơ sở đó tạo điều kiện cho các trung gian tài chính tham gia vào thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi vào hoạt động được 9 năm bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng mừng, thị trường đã được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và thu hút được sự chú ý của đông đảo các nhà đầu tư. Để cho thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển ổn định và bền vững không thể không nhắc tới các trung gian tài chính trên thị trường, sự tham gia của các trung gian tài chính như là một tất yếu. Tuy vậy đối với thị trường chứng khoán ở nước ta, sự thúc đẩy các tổ chức trung gian tham gia thị trường chứng khoán đòi hỏi phải có chính sách và kế koạch lâu dài, thực hiện từng bước cụ thể và đồng bộ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    14-08-2020
4    7    0    14-08-2020
128    6    0    14-08-2020
3    9    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN