TAILIEUCHUNG - 100 bài toán hình học không gian ôn luyện thi đại học

Giúp cho các em học sinh đã học xong chương trình THPT tự học để có thể tự ôn luyện vào các trường đại học theo nguyện vọng của mình | y 100 BÀI TOÁN ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CHỦ ĐÈ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN f Biên soạn GV NGUYỄNĐỬCBÁ THPT TIÊU LA THĂNG BÌNH QN Bài 1 Cho lăng trụ đứng B C có đáy ABC là một tam giác vuông tại A AC b C 600 .Đường chéo BC của mặt bên BB C C tạo với mp ÄÄ C C một góc S00. 1 Tính độ dài đoạn AC Tính V khối lăng trụ. Bài Cho lăng trụ tam giác B C có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A cách đều các điểm A B bên ÄÄ tạo với mp đáy một góc 600. 1 Tính V khối lăng trụ. C m mặt bên BCC B là một hình chữ nhật. 3 Tính Sxq hình lăng trụ. Bài 3 Tính V khối tứ diện đều cạnh a. Bài 4 Cho hình chóp tứ giác đều . 1 Biết AB a và góc giữa mặt bên và đáy bằng a tính V khối chóp. Biết trung đoạn bằng d và góc giữa cạnh bên và đáy bằng ọ . Tính V khối chóp. Bài 5 Cho hình chóp tam giác đều . 1 Biết AB a và SA l tính V khối chóp. Biết SA l và góc giữa mặt bên và đáy bằng a tính V khối chóp. Bài 6 Hình chóp cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn a đáy nhỏ là a góc giữa đường cao với mặt bên là S00 .Tính V khối chóp cụt . Bài 7 Một hình trụ có bán kính đáy R và có thiết diện qua trục là một hình vuông. 1 Tính Sxq va Stp của hình trụ . Tính V khối trụ tương ứng. 3 Tính V khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong khối trụ đã cho . Bài 8 Một hình trụ có bán kính đáy R và đường cao Ra S .a và B là điểm trên đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là 300. 1 Tính Sxq va Stp của hình trụ . Tính V khối trụ tương ứng. Bài 9 Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a . 1 Tính Sxq va Stp của hình nón. Tính V khối nón tương ứng. Bài 10 Cho một tứ diện đều có cạnh là a . 1 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. Tính S mặt cầu. 3 Tính V khối cầu tương ứng. 1 Bài 11 Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là a cạnh bên hợp với mặt đáy một góc 60o. 1 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Tính s mặt cầu 3 Tính V khối cầu tương ứng. Bài 1 Cho hình nón có đường cao so h và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN