TAILIEUCHUNG - Đề tài: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn"

Hoạt động kinh doanh đòi hỏi cần phải có vốn đầu tư. Có thể nói rằng vốn là tiền đề cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, trước khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đăng ký vốn pháp định, vốn điều lệ. Vốn được biểu hiện là giá trị của toàn bộ tài sản do doanh nghiệp quản lý và sử dụng tại một thời điểm nhất định. Mỗi đồng vốn phải gắn liền với một chủ sở hữu nhất định. Tiền tệ là hình thái vốn ban đầu của doanh nghiệp, nhưng chưa hẳn có tiền là có vốn | Vào năm 2008 nguồn vốn của công ty tăng lên đạt triệu đồng tăng 80,4% so với năm 2007 là triệu đồng. Nguồn vốn của công ty tăng với một tốc độ nhanh như thế chủ yếu được tài trợ bằng nợ phải trả, chiếm 89,7% so với tổng vốn trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm tới 87,9% trong tổng nợ phải trả do trong kỳ doanh nghiệp đã tăng cường đi vay dài hạn để tài trợ cho công tác đầu tư vào TSCĐ và vay ngắn hạn để đảm bảo cho vốn lưu động. Vốn chủ sở hữu trong năm này có tăng nhưng mức tăng không đáng kể so với tổng nguồn vốn chỉ tăng triệu đồng (tăng 28,3%), trong khi đó nguồn vốn tăng trên 80% nhưng với mức tăng này của vốn chủ sở hữu vẫn làm cho tỷ trọng của nó giảm xuống, chiếm 10,3% trong tổng nguồn vốn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình này là quy mô của công ty tăng quá nhanh. Tổng nguồn vốn kinh doanh năm 2008 tăng 80,4% so với năm 2007 trong khi đó vốn chủ sở hữu trong thời gian tương ứng chỉ tăng 28,3% nên công ty phải huy động một lượng vốn từ các ngân hàng và tổ chức khác. Nếu tỷ suất nợ theo định mức của ngân hàng là 80% thì rõ ràng công ty đang rơi vào tình trạng báo động và khả năng tiếp cận các khoản nợ vay tiếp theo rất khó khăn nếu không lành mạnh cấu trúc tài chính của mình.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
298    13    0    13-08-2020
5    6    0    13-08-2020
21    3    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
37    6    0