TAILIEUCHUNG - Chương 3 - Quy trình nghiên cứu

Tài liệu tham khảo chuyên ngành quản trị kinh quả của hoạt động nghiên cứu thị trường trước khi giới thiệu một sản phẩm/dịch vụ mới phụ thuộc khá nhiều vào kỹ thuật và phương pháp tiến hành. | CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU The Management-Research Question Hierarchy Trình tự câu hỏi quản lý-nghiên cứu Management Dilemma Khó khăn trong quản lý Measurement Questions Câu hỏi đo lường Investigative Questions Câu hỏi khảo sát Management Questions Vấn đề quản lý Research Questions Vấn đề nghiên cứu Management Decision Quyết định quản lý 1 2 3 4 5 6 The Management-Research question Hierarchy Trình tự câu hỏi quản lý - nghiên cứu Working with the Hierarchy Nghiên cứu theo quy trình Management Dilemma (khó khăn trong quản lý) The symptom of an actual problem (triệu chứng, vấn đề thực) Not difficult to identify a dilemma, however choosing one to focus on may be difficult (không khó để xác định một khó khăn, nhưng xác định một khó khăn để tập trung thì không dễ) Working with the Hierarchy Nghiên cứu theo quy trình Các loại câu hỏi quản trị lựa chọn mục đích hay mục tiêu đưa ra giải pháp và đánh giá giải pháp khắc phục hay kiểm soát Working with the Hierarchy Working with the Hierarchy Nghiên cứu theo quy trình Fine tune the research question (tinh chỉnh vấn đề nghiên cứu) Examine concepts and constructs (xem xét khái niệm & khái niệm dùng trong nghiên cứu) Break research questions into specific second-and-third-level questions (tách các câu hỏi nghiên cứu thành các câu hỏi cấp 2 hay cấp 3) Verify hypotheses with quality tests (thẩm tra các giả thuyết nghiên cứu với các kiểm định định tính) Determine what evidence answers the various questions and hypothesis (xác định các bằng chứng cần để trả lời các câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu) Set the scope of your study (Xác định phạm vi nghiên cứu) Working with the Hierarchy Nghiên cứu theo quy trình Investigative Questions (Câu hỏi khảo sát) Questions the researcher must answer to satisfactorily arrive at a conclusion about the research question (các câu hỏi mà người nghiên cứu phải giải đáp để đi tới kết luận về vấn đề nghiên cứu) Working with the Hierarchy Nghiên cứu theo quy trình Measurement Questions (Câu hỏi đo .

TÀI LIỆU HOT