TAILIEUCHUNG - QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

Tài liệu tham khảo quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học mở tp. hồ chí minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-ĐHM, ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh) | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐAI HỌC MỞ Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142 QĐ-ĐHM ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng là tất cả các sinh viên và nhóm sinh viên thuộc hệ đại học chính quy tập trung dài hạn. Các sinh viên các hệ khác cũng được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học NCKH các trường hợp cụ thể sẽ được Trưởng khoa chuyên ngành phụ trách xem xét. Sinh viên có kết quả học tập đạt từ khá trở lên được khuyến khích thực hiện NCKH. Điều 2. Mục đích NCKH 1. Mục đích của công tác NCKH trong sinh viên là phục vụ trực tiếp cho quá trình học tập nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. 2. Sinh viên sẽ tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH vào để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn cuộc sống từ đó hiểu rõ hơn các lĩnh vực lý thuyết cũng như các vấn đề thực tiễn trong đời sống. 3. Ngoài ra việc NCKH còn tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện nâng cao năng lực NCKH phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. Điều 3. Yêu cầu về NCKH Việc tổ chức và thực hiện NCKH phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Mở và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội. Việc NCKH không được để ảnh hưởng không tốt đến học tập chính khóa của sinh viên. Điều 4. Nôi dung NCKH 1. Nghiên cứu những vấn đề thuộc tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. 2. Sinh viên triển khai áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh đời sống và an ninh quốc phòng. Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Mở Trang 1 Điều 5. Hình thức thực hiện NCKH 1. Sinh viên thực hiện NCKH thông qua đăng ký các đề tài NCKH. Đề tài NCKH của sinh viên được giải cấp trường sẽ được xem xét tuyển chọn dự thi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT