TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ13

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số13', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 13 Thời gian làm bài 90 phút C u 1. Cấu hình electron nào sau đây không đúng -2 -2 3 -2 -2 6 . 1s 2s 2p B. 1s 2s 2p C2 1 4 -2 -2 5 . 1s 2s 2p D. 1s 2s 2p C u 2. Kết luận nào sau đây không đúng Cation Na A. có 11 electron B. có điện tích 1 C. có hai lớp electron D. có số khối là 23 C u 3. Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A. nhóm IIA chu kì 3 B. nhóm IIIA chu kì 3 C. nhóm IIA chu kì 5 D. nhóm VA chu kì 2 C u 4. Số electron trong ion CO32- là A. 32 B. 30 C. 28 C u 5. Cho Fe OH n vào dung dịch HNO3 n nhận giá trị như thế nào để xảy ra phản ứng oxi hoá khử A. n 1 B. n 2 C. n 3 D. A và C đều đúng C u 6. Cho quỳ tím vào ống nghiệm đựng dung dịch NH4Cl màu của giấy quỳ thu được là A. màu đỏ B. màu xanh C. không màu D. màu tím C u 7. Cho một mẩu Ba vào dung dịch NH4 2SO4. Hiện tượng xảy ra là A. có khí không màu mùi khai và kết tủa trắng B. có kết tủa trắng C. có khí không màu mùi khai D. không có hiện tượng gì xảy ra. C u 8. Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ cho biết A. tỉ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử B. thành phần định tính của chất hữu cơ C. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử D. A B C đều đúng C u 9. Nhóm chức -COOH có tên gọi là C. cacboxylic D. hiđroxyl C u 10. Công thức hóa học của phân đạm ure là A. NH4Cl B. NH4NO3 C. NH2 2CO D. NH4 2SO4 C u 11. Để trung hoà 2 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0 1M và KOH 0 1M cần A. 1 lít dung dịch HCl 0 2M B. 1 lít dung dịch H2SO4 0 2M C. 2 lít dung dịch HNO3 0 1M D. 2 lít dung dịch HCl 0 4M C u 12. Kết luận nào sau đây đúng về tính chất hoá học của đơn chất lưu huỳnh A. là chất có tính khử B. là chất có tính oxi hoá C. vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử D. không thể có tính oxi hoá khử C u 13. Dùng chất nào sau đây để tách CO2 khỏi hỗn hợp với SO2 A. dung dịch brôm B. dung dịch Ca OH 2 C. dung dịch NaOH D. tất cả đều được C u 14. Sục 2 24 lít đktc CO2 vào dung dịch chứa 0 2 mol NaOH cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    11-08-2020
17    6    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN