TAILIEUCHUNG - Cách viết đề cương, báo cáo khoa học

Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?) 1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu 2. Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao? 3. Tên đề tài là gì? Mục tiêu, đối tượng, phạm vi 1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?) 5. Mục tiêu nghiên cứu (là gì?) Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu; Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề. | Bài 4. Cách viết đề cương báo cáo khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu 1. Đặt vấn đề tại sao chọn đề tài này 1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu 2. Trong vấn đề nghiên cứu chọn chủ đề cụ thể là gì Tại sao 3. Tên đề tài là gì Mục tiêu đối tượng phạm vi 4. Đề tài này có lợi ích gì học thuật thực tiễn 96 Bài 4. Cách viết đề cương báo cáo khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu 1. Đặt vấn đề tại sao chọn đề tài này 6. Câu hỏi nghiên cứu là gì Câu hỏi nhằm mô tả của sự vật hiện tượng nghiên cứu Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính biến của sự vật hiện tượng nghiên cứu Câu hỏi về các giải pháp ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi. 98 Bài 4. Cách viết đề cương báo cáo khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu 1. Đặt vấn đề tại sao chọn đề tài này 5. Mục tiêu nghiên cứu là gì Hiểu bản chất của sự vật hiện tượng nghiên cứu Hiểu quan hệ giữa các đặc tính biến của sự vật hiện tượng nghiên cứu Đề xuất các giải pháp ý kiến giúp cải tiến chỉnh sửa hoặc đề xuất chính sách phương án sản xuất kinh doanh 97 Bài 4. Cách viết đề cương báo cáo khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu 2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lỷ thuyết 1. Các lý thuyết nào liên quan đề tài này Các khái niệm Các lý thuyết liên quan Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết. 99 Bài 4. Cách viết đề cương báo cáo khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu 2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lỷ thuyết 2. Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào Ai nghiên cứu Dùng phương pháp nghiên cứu nào Dùng các mô hình nghiên cứu nào Kết luận như thế nào Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì 100 Bài 4. Cách viết đề cương báo cáo khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 2. Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứu Số liệu thứ cấp loại nào dạng nào chỉ tiêu gì Số liệu sơ cấp loại nào dạng nào chỉ tiêu gì 102 Bài 4. Cách viết đề cương báo cáo khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 1. Giả thiết nghiên cứu Trình bày các giả thiết nghiên cứu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT