TAILIEUCHUNG - Bộ kiểm soát CID điện thoại- phần 7

Nghiên cứu HTML (HyperText Markup Language), CGI (Common Gateway Interface), ngôn ngữ lập trình PERL (Practical Extraction and Report Language), môi trường được sử dụng là UNIX để thực hiện những yêu cầu sau | Do chương trình và các luận văn được đặt trên server UNIX, một hệ điều hành có phân biệt giữa chữ thường và chữ hoa ( ví dụ 3 file có tên : HELLO, Hello, hello sẽ là khác nhau) nên có thể sẽ gặp vấn đề chữ thường và chữ hoa ở liên kết trong trang Web của sinh viên được upload với tên file được những liên kết này chỉ tới. Vấn đề này xảy ra khi những trang web này được tạo trên những hệ điều hành không phân biệt chữ thường và chữ hoa nên cho dù giữa liên kết và tên file có khác nhau ở ký tự thường và hoa thì những liên kết này vẫn gọi được những file đó nhưng khi được upload lên server là UNIX thì điều này không được chấp nhận. Do đó chương trình cũng sẽ xử lý vấn đề này bằng cách đọc trong tất cả những trang web trong đề tài để kiểm tra xem tất cả những liên kết trong trang này tới những file khác có ký tự nào là chữ hoa hay không , đồng thời cũng sẽ đọc tất cả những tên file trong thư mục chứa đề tài nếu có tên file chứa ký tự là chữ hoa thì sẽ có phần thông báo cho người dùng chương trình biết để sửa lỗi này hay không.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    4    0    09-08-2020
4    2    0    09-08-2020
23    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN