TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ6

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 6 Thời gian làm bài 90 phút 1. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 36. Trong đó số hạt mang điện nhiều gấp đôi số hạt không mang điện. Cấu hình electron của nguyên tử X là A2 o r o o o r o 1 r 2 TA 1 .2 o 2 1 . 1S 2s 2p 3s B. 1s 2s 2p 3s 3p C2 r 2 TA 1 .2 o 2 2 . 1S 2s 2p 3s D. 1s 2s 2p 3s 3p . Hãy chọn phương án đúng. 2. Trong một chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần tính kim loại của các nguyên tố biến đổi theo chiêu A. Tăng dần B. Giảm dần C. Không thay đổi D. Chưa xác định được Hãy chọn phương án đúng. 3. Các nguyên tố nhóm IIA có đặc điểm chung nào sau đây A. Có cùng điện tích hạt nhân B. Có 2 electron lớp ngoài cùng C. Cùng số lớp electron D. A B C đúng. Hãy chọn phương án đúng. 4. Khí NH3 chỉ thể hiện tính khử vì lí do nào sau đây A. Trong NH3 nguyên tử N có số oxi hóa thấp nhất -3 B. NH3 là chất khí C. Trong NH3 nguyên tử H có số oxi hóa cao nhất 1 D. A và B là đúng. Hãy chọn phương án đúng. 5. Cho các phản ứng hóa học dưới đây 1. NH4NO3 N2 2H2O 1 O2 2 2. 2Ag 2H2SO4 đ Ag2SO4 SO2T 2H2O 3. ZnO 2HCl ZnCl2 H2O Trong số đó các phản ứng oxi hóa khử là A. 1 B. 2 C. 3 D. 1 và 2 Hãy chọn phương án đúng. 6. Cho các phương trình hóa học sau Cl2 H2O ------ HCl HClO 1 Cl2 2NaOH----- NaClO H2O NaCl 2 Trong các phản ứng trên clo đóng vai trò là chất gì A . Là chất oxi hoá. B. Là chất khử. C . Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. D. A B C đều đúng Hãy chọn phương án đúng. 7. Hòa tan 1 39 gam muối trong dung dịch H2SO4 loãng được dung dịch X. Thêm từ từ từng giọt dung dịch KMnO4 0 1 M vào dung dịch X lắc đều cho đến khi bắt đầu xuất hiện màu tím thì dừng lại. Thể tích dung dịch KMnO4 đã dùng là bao nhiêu ml A. 5ml B. 10ml Hãy chọn phương án đúng. 8. Chọn chất nào thích hợp để khi tác dụng hết với dung dịch chứa 1 mol H2SO4 đậm đặc thì thu được 11 2 lít SO2 đktc A. Cu B. Fe C. S D. Na2SO3 9. Tỷ khối của hỗn hợp X gồm oxi và ozon so với hiđro là 18. Phần trăm thể tích của oxi và ozon có trong hỗn hợp X lần lượt

TÀI LIỆU HOT