TAILIEUCHUNG - Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P3

Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P3 Các thiết lập chung trong PDC Để điều chỉnh các thiết lập chia sẻ file, tại menu bên trái chọn File sharing. Trong thẻ General settings, đánh dấu vào ô Enable PDC để kích hoạt tính năng PDC. Hoặc bạn cũng có thể thay đổi giá trị tên domain mặc định thành tên phù hợp với nhu cầu và ý tưởng của người quản lý. Tại đây, chúng ta sẽ dùng tên ebox là tên domain, hoặc thay đổi tên netbios – tham số này được dùng để nhận diện server khi sử. | Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P3 Các thiết lập chung trong PDC Để điều chỉnh các thiết lập chia sẻ file tại menu bên trái chọn File sharing. Trong thẻ General settings đánh dấu vào ô Enable PDC để kích hoạt tính năng PDC. Hoặc bạn cũng có thể thay đổi giá trị tên domain mặc định thành tên phù hợp với nhu cầu và ý tưởng của người quản lý. Tại đây chúng ta sẽ dùng tên ebox là tên domain hoặc thay đổi tên netbios - tham số này được dùng để nhận diện server khi sử dụng địa chỉ netbios. Và tất nhiên tên này không được trùng với tên domain tại đây chúng ta sẽ dùng tên ebox-server là giá trị tên netbios. Fil sharing options iili-. ïi hîlL-j General gettings FflulHi FDC g Dama Ì fiftmr- Isbax-dpmain s marne Lbox-server De -Lilian Ea0lh P-DC Serin limit Linwtedtn v iso De drvH. Value tôt Itrw userq EïiaMc rửnming pröflleÄ. Change Thiết lập chính sách tùy chỉnh mật khẩu PDC Những người quản trị domain thường xuyên áp dụng những chính sách chặt chẽ đối với mật khẩu vì người sử dụng không mấy lưu tâm đến vấn đề này 1 là để password quá ngắn 2 là quá dễ nhớ và đoán được 3 là người dùng không thường xuyên thay đổi mật khẩu. Trường đầu tiên là Password Length số ký tự tối thiểu cho phép là 8. Tiếp theo là Maximum Password Age thiết lập giá trị này lên 180 ngày để chắc rằng người dùng phải thay đổi mật khẩu ít nhất 2 lần 1 năm. Trường cuối cùng là Enforce password history tính năng này để buộc người dùng không bao giờ dùng lại mật khẩu cũ lần thứ 2. Ở đây chúng ta lập giá trị 5 nghĩa là không thể sử dụng lại 5 mật khẩu gần đây nhất. Mil TMrm ỉaẽSrt rd elmlk Lir iide J lii 7 I î chalacters Mardmurn password nga pKaalec V I Ị rfarìí Qisaalfc Om JB I Lưu thay đổi Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy nút Save changes nhỏ nhỏ phía bên phải trên cùng cửa sổ làm việc nếu chưa áp dụng các thay đổi thì nút sẽ có màu đỏ ngược lại là màu xanh lá cây. Save changes Thêm máy tính vào PDC Giờ đây chúng ta đã có hệ thống PDC server hoạt động ổn định tiếp theo sẽ tiến hành thêm máy tính .