TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ5

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 5 Thời gian làm bài 90 phút 1. Phân tử nào sau đây có nguyên tử trung tâm ở trạng thái lai hóa sp3 A. C2H2 B. CH4 C. SO2 D. BeH2. 2. Một cách tổng quát có thể phát biểu chiều diễn biến của phản ứng giữa các ion trong dung dịch theo cách nào sau đây là đúng nhất Phản ứng diễn ra theo chiều A. làm giảm nồng độ của các ion trong dung dịch. B. tạo ra chất ít tan tách ra thành kết tủa. C. tạo ra chất khí bay ra khỏi dung dịch. D. tạo ra chất điện li yếu. 3. Nguyên tố ở nhóm A trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1 ở trạng thái cơ bản có kí hiệu nào sau đây A. Rb B. Cu C. Cr D. K 4. Tổng số hạt proton nơtron electron trong nguyên tử X là 28 trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35 tổng số hạt. Số hạt mỗi loại p n e và cấu hình electron của nguyên tử X là A 9 10 9 và 1 Q29c22n5 B 10 9 9 và 1 Q29c22n6 2Y. 7 IU 7 va is z s z p J_ . IV y y Yd is z s z p C. 10 10 9 và 1s22s22p6 D. 9 9 10 và 1s22s22p5. 5. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Số hiệu nguyên tử số khối tên nguyên tố X và kí hiệu hóa học tương ứng là A. 27 60 và tên gọi là coban kí hiệu hóa học Co. B. 26 56 và tên gọi là sắt kí hiệu hóa học Fe. C. 28 59 và tên gọi là niken kí hiệu hóa học Ni. D 29 63 và tên gọi là đồng kí hiệu hóa học Cu. 6. Những electron nào sau đây quyết định tính chất của một nguyên tố A. Tất cả các electron trong nguyên tử B. Các electron phân lớp ngoài cùng C. Các electron lớp trong cùng D. Các electron hóa trị. 7. Ion X có 18 electron và 16 proton điện tích của ion đó là A. 16 B. 2- C. 16- D. 2 8. Kí hiệu nào sau đây là của obitan lai hóa tam giác A. sp3d B. sp3d2 C. sp2 D. sp3 Hãy chọn phương án đúng. 9. Trong các cấu hình electron nguyên tử sau đây cấu hình nào sai A2 2 6 2 6 4 2 2 2 3 . is 2s 2p 3s 3p 3d 4s B. 1s 2s 2p C2 25 . is 2s 2p D. is 2s 2p 3s 10. Cấu hình electron của ion nào sau đây không giống cấu hình của khí hiếm A. Cl B. Fe3 C. Na D. Mg2 11. Câu ca

TÀI LIỆU HOT