TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 007

Điện trường tác dụng lực lên các điện tích có thể làm cho điện tích di chuyển trong điện trường, khi đó lực điện thực hiện một công gọi là công của lực điện trường | GIÄO AN DIEN TÜT CÖNG CÜA LJC DIEN TRlfÖNG Tiep tuc P CÁC BƯỚC LÊN LÔP I 1. KIEM TRA bAi cU. JàJ Ịp 2. nội dung bAi mới. IrBTIl 3. KET LUẬN. Qũ 4. CỦNGCÔ . QQ KIỂM TRA BÀICŨ Cau 1 Viết biếu thựcĩính cong của một lực. Đáplán Cau 2 Lực điện trường cộ kha nang thực hiến cộng hay khộng Vì sao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN