TAILIEUCHUNG - Tụ điện

Tụ điện là hệ thống hai dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau. Hai vật dẫn được gọi là hai bản của tụ điện. Tụ điện mà hai bản là hai tấm kim loại phẳng, đặt song song, đối diện, cách điện nhau. Giữa hai bản có thể là chân không, không khí hoặc một điện môi. | Đường sức điện trường giữa hai ban kim loại đặt song song tích thẹn trái ãííu co đặc điểm gì Các đường sức song song và cách đều nhau. Nêu cho hai ban kim loại tiên lại sát nhan thì kết qua như thế nao í Các bản kim loai trung hoá vệ điện Tu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN