TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM VỆ SINH ĐẤT

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vệ sinh đất', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VỆ SINH ĐẤT 1. Yếu tố nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm đất A. Do sử dụng quá nhiều các sản phẩm hóa học chất điều hòa sinh trưởng trong nông nghiệp. B. Do thải ra trên mặt đất một lượng lớn chất thải bỏ trong công nghiệp. C. Do thải ra trên mặt đất một lượng lớn chất thải bỏ trong sinh hoạt @D. Do đất tự biến đổi tính chất thành phần thổ nhưỡng E. Ô nhiễm đất là hậu quả của ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. 2. Ô nhiễm đất bởi hoá chất bảo vệ thực vật không phải do nguyên nhân này A. Đất được phun hoặc trộn với lượng thuốc lớn hơn lượng thuốc cần thiết để xử lý diệt sâu hại B. Bụi thuốc phun lên cây trồng rơi xuống đất C. Từ nước mưa rửa không khí bị ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật D. Từ xác các sinh vật cây trồng bị ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật @E. Các sợi nấm từ các hạt buị trong không khí rơi xuống đất 3. Đất có khả năng tự làm sạnh sau một thời gian bị ô nhiễm chủ yếu là nhờ A. Các vi sinh vật tự dưỡng có ở trong đất @B. Các vi sinh vật dị dưỡng có ở trong đất C. Các vi sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng có ở trong đất D. Độ ẩm không khí E. Các tia bức xạ mặt trời 4. Ở nước ta ô nhiễm đất do nguyên nhân nào đang là mối quan tâm hàng đầu @A. Ô nhiễm vi sinh vật 41 B. Ô nhiễm hóa học C. Ô nhiễm phóng xạ D. Ô nhiễm nhiệt E. Tất cả các loại nguyên nhân gây ô nhiễm đất 5. Ô nhiễm đất nói chung không do yếu tố này A. Những tập quán phản vệ sinh của con người gây ra B. Hoạt động trong nông nghiệp với các phương thức canh tác khác nhau C. Cách thải bỏ không hợp lý các chất cặn bả đặc và lỏng vào đất D. Các chất gây ô nhiễm không khí lắng xuống mặt đất @E. Nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên 6. Sự tồn tại của các hoá chất bảo vệ thực vật trong đất không phụ thuộc vào yếu tố này A. Bản chất của thuốc B. Cách phun thuốc C. Tính chất của đất D. Hệ vi sinh vật hoại sinh ở trong đất @E. Nhiệt độ môi trường 7. Bệnh nào sau đây không phải lây theo phương thức Động vật - Đất -Người A. Bệnh Leptospirose B. Trực khuẩn than. C. Bệnh viêm da do giun @D. Bệnh sốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT