TAILIEUCHUNG - Bài 38: Cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suật điện động cảm ứng. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động. Dòng điện Fu-cô. Hiện tượng tự cảm. Năng lượng từ trường. | I Trường TT THÁI BÌNH JLớp 11A1 iGV Lê Mạnh Hùng. 1 . Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suật điện động cảm ứng. I I Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động. Dòng điện Fu-cô. ỊJ Hiện tượng tự cảm. II Năng lượng từ trường. Thí nghiệm Ơ-xtét cho biết dòng điện sinh ratừ trưòng Ngược lại từ trưòng có thể sinh ra dòng điện được không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    8    3    15-08-2020
3    3    0    15-08-2020
5    8    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    2    0
14    5    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN