TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP, KIỂM SOÁT SÂU BỆNH VÀ CỎ DẠI

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hệ sinh thái nông nghiệp, kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP KIỂM SOÁT SÂU BỆNH VÀ CỎ DẠI Xu hướng giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm hiện nay là A. Tăng cường phân bón hóa học B. Lai ghép cây. C. Tăng sản lượng lương thực D. Tăng diện tích đất canh tác@ E. Cấy ghép gen Xu hướng giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm hiện nay là A. Tăng cường phân bón hóa học B. Lai ghép cây. C. Tăng sản lượng lương thực D. Tạo giống mới năng suất cao@ E. Cấy ghép gen Nội dung của cách mạng xanh A. Tăng cường phân bón hóa học B. Lai ghép cây. C. Tăng sản lượng lương thực D. Sử dụng tổ hợp các biện pháp kỹ thuật@ E. Cấy ghép gen Nội dung của cách mạng xanh A. Tăng cường phân bón hóa học B. Lai ghép cây. C. Tăng sản lượng lương thực D. Tăng khai thác biển@ E. Cấy ghép gen Những đặc trưng của nền nông nghiệp hiện đại là A. Phân bón hóa học@ B. Lai ghép cây. 14 C. Tăng sản lượng lương thực D. Tăng đất canh tác E. Cấy ghép gen Những đặc trưng của nền nông nghiệp hiện đại là A. Hệ thống thủy lợi @ B. Lai ghép cây. C. Tăng sản lượng lương thực D. Tăng đất canh tác E. Cấy ghép gen Những đặc trưng của nền nông nghiệp hiện đại là A. Lai ghép cây B. Cơ giới hóa trong nông nghiệp @ C. Tăng sản lượng lương thực D. Tăng đất canh tác E. Cấy ghép gen Những đặc trưng của nền nông nghiệp hiện đại là A. Cấy ghép gen B. Lai ghép cây. C. Tăng sản lượng lương thực D. Tăng đất canh tác E. Các chất phụ gia hóa học trong thực phẩm@ Hiện nay hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng phổ biến là A. Hợp chất vô cơ. B. Clo Hữu cơ. C. Lân hữu cơ. D. Carbamat. E. Pyrethroid.@ Đối tượng nào sau đây có thể bị nhiễm độc HCBVTV A. Trẻ em B. Phụ nữ C. Người già 15 D. Người nông dân phun thuốc@ E. Tất cả mọi người Hóa chất bảo vệ thực vật có thể xâm nhập vào cơ thể qua A. Da. B. Hô hấp . C. Tiêu hóa. D. Niêm mạc mắt. E. Tất cả các đường@ Trong tiếp xúc nghề nghiệp với hóa chất bảo vệ thực vật nhóm quan trọng nhất đối với tiếp xúc HCBVTV mạn tính và ngộ độc là A. Công nhân nông trường. B. Nông dân canh tác mùa vụ @ C. Người phun thuốc trong các chương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0