TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 9

Nếu chúng ta dùng sơ đồ 3 thể, tượng trưng cho thể tích đất, thì dễ dàng có khái niệm về phân lượng mỗi thể trong đất. Các tính chất cơ học của đất phụ thuộc trực tiếp vào tương tác của ba thể này với nhau, ngoài ra còn phụ thuộc vào ứng suất tác dụng lên đất và sự thay đổi nhiệt độ. | Ap lực đất lên tường chan Xét đên ấp lực thủy động Pa Ka Yw z KaY H1 Pp Kp Yw z KpY H1 Nghĩa lấ xem như lờp thự nhất lấ phủ tấi bê mất của lờp thự hai tực la q Y H1 tấc động lên lờp thứ hai va lờp 2 cộ chiêủ cao H2 H - H1 xem như bị chất phủ tai q va nựờc ngập bê mặt. Hình 6-12 Cách tính tuần tự áp lực ngang len tường chắn Ta thấy cấch tính rất đờn gian Lờp 1 vê trị sộ ấp lực trựờc lờp 2 phan hat lờp 2 phan nựờc Cộ ấp lực thủy động Mựa liên tủc cộ thê lấm khối đất đấp saủ tựờng sủng ựờt bấộ hộa Nựờc đựờc thộất xủyên qủấ tựờng chấn qủấ trủng gian một cấi chấn mên thiêt lấp ngay ờ sất vấch tựờng chấn hay nấm nghiêng ờ đấủ độ đấng saủ tựờng chấn nhự hình vê Hình 6-12 áp lực ngang len tường chần khi có áp lực thuy động Cách tính áp lực đắt len tường chắn có ke đến áp lực thuy động Dựng lựời thấm lựn võng Ap lực đất lên tường chan Thí dụ tính toấn co xêt đến ấp lực thủy động Do tính thấm của tấm hủt nựờc lờn hờn rất nhiêu so vời khOi đất đấp saụ tường nên xem như trong lo rong của tấm hủt nựờc khong co ấp lực nựờc bang ấp lực khí quyên nên moi điếm trên biên giữa tấm hủt nườc va đất đấp chiêủ cao tong cọng của cOt ấp chiêủ cao cOt nườc đo cao. Đường đấng thế vì vấy phai cất biên nấy tai nhựng khoang thang đưng đêủ nhaủ vấ bang Ah NOi khấc đi biên vưa khOng phai lấ đường thấm mấ củng khOng phai lấ đường đấng thế. To hờp của trong lường tong công vấ lực nườc tai biên đườc xêt đến trong tính toan. Gia trị của ấp lực nườc lo rong tai nhưng điểm giao cất của nhưng đường đấng thế vấ mất trựờt đườc tính vấ vê vủOng gOc vời mất phang trựờt. Lực nườc tai biên U tấc đong vủOng gOc vời mất trựờt bang diên tích của xủyên đo ấp lực Trên hai biên khấc của kho đất trựờt lực nườc 0 Tính tong trong lường của nêm khoi trựờt Nhưng lực tấc đong trên nêm trựờt đườc vê thanh đa giấc lực. Từ đo xấc định ấp lực chủ đong lên tường chấn Chon mất trựờt khấc vấ trờ lai tiến hanh cấch lấm tường tự. Saủ nhiêủ mất trựờt xấc định đườc mất trựờt co lực xo ngang chủ đong lấ lờn nhất. Ghi

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    4    0    11-08-2020
214    3    0    11-08-2020
18    5    0    11-08-2020
1    4    0    11-08-2020
15    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN