TAILIEUCHUNG - Kỹ Thuật Xây Dựng - Kỹ thuật Thi Công phần 10

Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: công trình cấp nước, thoát nước; nhà máy xử lý nước thải; công trình xử lý chất thải: bãi chứa, bãi chôn lấp rác; nhà máy xử lý rác thải; công trình chiếu sáng đô thị. | GIAO TRÌNH MÔN HOC 136 KY THUẬT THI CÔNG I chuyển đến và được đổ trực tiếp vào kết cấu không phai tổn công đưa bê tông từ thấp lên cao nừa trừ môt sô trừỢng hợp đặc biết. Ngoài ra con trành hiến tượng va đấp cua thiết bị va dung cu thi công vao bế tông đa đô trừỢc đang trong qua trình đong rặn. b. Biện pháp Đế đam bao nguyến tặc nay thì hế san công tac bao giỢ cung đừỢc đặt cao hợn mặt bế tông cua kết cấu cấn đô . 3. Nguyên tắc 3 á. Nguyện tắc Khi đô bếtông phai đô từ xa vế gấn so vợí vị trí tiếp nhấn vừa bế tông. Mục đích cua nguyến tặc nay nhặm bao đam không đi lai trên cac kết cấu bế tông vừa đô xong. b. Biện pháp Đế đam bao nguyến tặc nay thì khi cấu tao cấu công tac phai co tính lặp ghép Hình10-6. Cac sợ đô rai bế tông a Sợ đô xếp chông b Sợ đô bấc thang c Sợ đô lỢp hình xiên 1 2 3 4. Thừ từ lỢp đô bế tông GIAO TRÌNH MÔN HOC 137 KY THUẬT THI CÔNG I để đổ bê tông đến đâu thì co thể thao van sàn cầu công tác đến đó nhát là khi đổ bê tông sàn. 4. Nguyên tắc 4 á. Nguyên tắc Khi đô bếtông các khôi lớn các kết câu có chiếu dày lớn thì phái đô thành nhiêu lớp. Chiếu dày và diến tích củà môi lớp đuợc xàc định dựà trên bàn kính ành huỏng và năng suât cuà loài đâm sự dung. muc đích cuà nguyến tắc này đế giàm hiến tựợng co ngót và càc ựng suât do nhiết thuy hoà xi măng co thế làm nựt bế tông. b. Biên pháp Thực hiến rài bế tông theo tựng lớp liến tuc theo càc sớ đô - Sớ đô xếp chông Ap dung với nhựng kết câu co tiết diến nho nhựng chiếu cào lớn nhự côt tựớng ông khoi. - Sớ đô bâc thàng Ap dung với nhựng kết câu co diến tích tiết diến và chiếu cào tựớng đôi lớn nhự mong hày càc câu kiến côt khôi lớn. - Sớ đô lớp xiến Ap dung với nhựng kết câu co diến tích cân đế đô bế tông lớn nhựng chiếu cào nho nhự kết câu dâm sàn. . MACH ngùng trong thi công bê tông toan KHốI . Khai niêm 1. Định nghĩa Mạch ngựng là chô giàn đoạn trong thi công bế tông đựớc bô trí ớ nhựng nới nhât định. Tài nhựng vị trí này lớp bế tông sàu đựớc đô khi lớp bế tông đô trựớc đo đà đông cựng. 2. Ly