TAILIEUCHUNG - Vẽ con hổ

Bước đầu tiên là bạn phác thảo con hổ Tạo layer mới bên dưới, dùng cọ mềm để tô mảng màu chính cho hình. .Giảm size brush để tô màu chi tiết .Sử dụng brush texture1 ( có trong bộ brush ps7 – assorted brush ) để chấm chú ý là chấm thôi, không phải kéo nha .Thực hiện cho đến hết bộ lông của nó. .Bạn sẽ được hình như sau: . | Vẽ con hổ Bước đầu tiên là bạn phác thảo con hổ Tạo layer mới bên dưới dùng cọ mềm để tô mảng màu chính cho hình. Giam size brush de to mau chi tiet Sử dụng brush texturel có trong bộ brush ps7 - assorted brush để chấm. chú ý là chấm thôi không phải kéo nha

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.