TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu lựa chọn hệ dung dịch khoan để thi công các giếng có điều kiện địa chất phức tạp tại mỏ Bạch Hổ

Bài viết Nghiên cứu lựa chọn hệ dung dịch khoan để thi công các giếng có điều kiện địa chất phức tạp tại mỏ Bạch Hổ đề xuất hệ dung dịch khoan phù hợp nhằm khắc phục các phức tạp thường gặp phải khi khoan các địa tầng tại mỏ Bạch Hổ. | 798 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ DUNG DỊCH KHOAN ĐỂ THI CÔNG CÁC GIẾNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT PHỨC TẠP TẠI MỎ BẠCH HỔ Trương Văn Từ Nguyễn Khắc Long Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tác giả chịu trách nhiệm truongvantuktd50@ Tóm tắt Lựa chọn hệ dung dịch khoan và các thông số của nó căn cứ vào điều kiện địa chất và khả năng phức tạp có thể gặp phải khi khoan. Các phức tạp liên quan tới dung dịch đặc trưng thường gặp phải trong quá trình thi công giếng khoan ở mỏ Bạch Hổ là sự thay đổi lượng dung dịch khoan khi khoan qua tầng Mioxen trên và Mioxen giữa sự mất ổn định thành giếng khoan sự trương nở sự tạo nút và co thắt thân giếng khi khoan qua các lớp sét tầng Mioxen dưới sự mất ổn định thành giếng ở Oligoxen sự sập lở của sét kết nguy cơ kẹt dính do chênh áp cao khi khoan ở những vùng áp suất vỉa không tương thích và mất dung dịch khi khoan trong móng từ mất từng phần cho đến mất trầm trọng với mực dung dịch hạ thấp đến 1500 m so với miệng giếng . Các dạng phức tạp này ngoài chi phí trực tiếp còn dẫn đến những hậu quả về vấn đề công nghệ nặng nề. Trong bài báo này nhóm tác giả đề xuất hệ dung dịch khoan phù hợp nhằm khắc phục các phức tạp thường gặp phải khi khoan các địa tầng tại mỏ Bạch Hổ. Từ khóa hệ dung dịch khoan phức tạp khoa Mioxen Oligoxen móng. 1. Điều kiện địa chất - kỹ thuật khi thi công giếng khoan mỏ Bạch Hổ . Đặc điểm thi công giếng khoan trong điều kiện có những vùng có dị thƣờng áp suất cao DTASC và dị thƣờng áp suất thấp DTAST Một trong những đặc tính địa chất chính của vòm bắc mỏ được xác định bởi DTASC trong Oligoxen trên với gradient đương lượng là 1 59 - 1 70 Ptt. Sự hiện diện của yếu tố này quyết định sự tách biệt của Mioxen và Oligoxen hình 1 . Tuy nhiên để giải quyết các vấn đề hiện tại và nhiệm vụ chiến lược sản xuất cần thiết khoan chập các khoảng này gia tăng một cách đáng kể nguy cơ xuất hiện phức tạp và sự cố trong quá trình khoan. Trong tầng trầm tích Oligoxen loại phức tạp thường gặp nhất là mất dung dịch khoan mất ổn định thành .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.