TAILIEUCHUNG - Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bài viết Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phân tích mức độ phù hợp của 19 tiêu chí trong thực tế và kiến nghị để hoàn thiện chúng để quá trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới. | Văn hóa - Xã hội NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HOÀN THIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 Mai Hương Tóm tắt Nông thôn mới là mục tiêu hướng tới của Việt Nam trong tương lai. Nội dung đích thực của xây dựng nông thôn mới là nhằm làm cho đời sống vật chất tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi tiến bộ theo đà phát triển chung của đất nước. 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới quy định cho giai đoạn 2016-2020 đã được các tỉnh thành trong cả nước tích cực thực hiện. Tuy nhiên nội dung các tiêu chí này có những điểm chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương đặc biệt là vùng sâu vùng xa miền núi các xã nghèo còn có nhiều khó khăn. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho kết quả thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn còn hạn chế. Bài viết phân tích mức độ phù hợp của 19 tiêu chí trong thực tế và kiến nghị để hoàn thiện chúng để quá trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới. Từ khóa Nông thôn mới tiêu chí mục tiêu xây dựng thôn xã huyện địa phương đồng bằng trung du miền núi. Summary New countryside is the target of Vietnam in the future. The real content of building a new countryside is to make the material and spiritual life of the farmers more and more improved the rural face increasingly changing and progressing according to the general development of the country. 19 criteria for new rural construction specified for the 2016-2020 period have been actively implemented by provinces and cities nationwide. However the contents of these criteria have points that are not completely suitable with the actual conditions of localities especially in remote mountainous poor and difficult communes. That is one of the reasons that make the result of the National Program on New Rural Construction still is limited. The article analyzes the suitability of 19 criteria in practice and recommends to improve them so that the process of building a new countryside

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.