TAILIEUCHUNG - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 9

Cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 9 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt! | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 09 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 08 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 2 0 điểm Tại sân bay ở một thị trấn có 3 hãng hàng không A B C phục vụ với tỷ lệ các chuyến bay cất cánh của 3 hãng lần lượt là 45 30 và 25 . Tỷ lệ các chuyến bay cất cánh đúng giờ của ba hãng A B C tại sân bay trên lần lượt là 90 80 và 85 . Có một chuyến bay cất cánh đúng giờ sáng nay. Hãy tính xác suất để chuyến bay đó là của hãng hàng không A. Câu II 2 0 điểm Quan sát chiều cao X đơn vị cm của 10 cây mạ khi cấy của giống lúa Khang dân 18 ta thu được mẫu như sau X 17 09 17 18 16 96 17 03 17 07 17 05 16 98 16 90 17 17 17 04 1 Hãy tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu. 2 Giả sử chiều cao X của cây mạ khi cấy của giống lúa Khang dân 18 có phân phối chuẩn với trung bình bằng trung bình mẫu và độ lệch chuẩn bằng độ lệch chuẩn mẫu tìm được ở ý 1. Hãy tính tỷ lệ cây mạ có chiều cao lớn hơn 17 cm. Câu III 2 0 điểm Quan sát trọng lượng ở 6 tháng tuổi của giống lợn Pietrain X và giống lợn Landrace Y ta được hai mẫu như sau X kg 100 6 104 97 7 102 6 99 3 102 2 101 9 100 5 98 100 4 Y kg 101 1 95 4 98 2 101 4 99 4 101 5 98 6 101 3 99 6 96 8 99 1 Giả thiết X và Y có phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau. Ở mức ý nghĩa 5 ta có thể coi trọng lượng trung bình ở 6 tháng tuổi của giống lợn Pietrain cao hơn giống Landrace hay không Câu IV 2 0 điểm Dùng 3 phương án xử lý hạt giống ta thu được kết quả như sau Phương án I II III Kết quả Nảy mầm 130 190 140 Không nảy mầm 20 30 25 Với mức ý nghĩa 0 05 hãy kiểm định xem kết quả nảy mầm của hạt có phụ thuộc vào phương án xử lý hạt giống không Câu V 2 0 điểm Quan sát tổng sản lượng gạo trong nước X và tổng sản lượng gạo xuất khẩu Y người ta thu được bảng số liệu sau X triệu tấn 22 5 24 24 2 25 26 5 27 2 27 3 27 5 Y triệu tấn 4 5 4 8 5 5 6 0 6 5 7 0 7 1 7 5 Hãy viết phương trình đường hồi quy tuyến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.