TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông Anh Sơn 1

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông Anh Sơn 1" nhằm đánh giá thực trạng hiệu quả tập luyện, học tập và thi đấu của học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1, nhằm tìm ra hệ thống các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đệm bóng cho học sinh nữ trường THPT Anh Sơn 1. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông Anh Sơn 1 Môn Thể Dục 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông Anh Sơn 1 Môn Thể Dục Giáo viên thực hiện 1. Phan Văn Cường 2. Nguyễn Anh Minh Đơn vị Trường THPT Anh Sơn I Tổ Xã hội TDQP Số điện thoại Anh sơn tháng 4 năm 2022 2 MỤC LỤC Trang PHẦN I. MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu . 2 . Mục đích nghiên cứu . 2 . Mục tiêu nghiên cứu . 2 3. Giả thiết khoa học . 3 PHẦN II. NỘI DUNG . 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN . Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học . 4 . Khái niệm và thực trạng thể thao trường học. 5 . Sự phát triển bóng chuyền . 6 . Nguồn gốc . 6 . Bản chất của môn bóng chuyền. . 6 . Đặc trưng của huấn luyện bóng chuyền hiện đại. . 7 . Vai trò của bài tập bổ trợ nâng cao hiệu quả đệm bóng thấp tay. . 7 . Đặc điểm kỹ thuật đệm đệm bóng thấp tay trong Bóng chuyền. . 7 . Đặc điểm quá trình giảng dạy kỹ thuật. . 8 . Đặc điểm tâm - sinh lý của lứa tuổi học sinh từ 16-18 . 9 . Đặc điểm tâm lý . 9 . Đặc điểm sinh lý . 10 . Đặc điểm sinh lý và tính chất tác dụng trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền . 10 . Đặc điểm sinh lý . 10 . Tính chất . 11 . Tác dụng . 11 II. PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU . 11 . Phương pháp nghiên cứu . 11 . Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu. 11 . Phương pháp quan sát sư phạm. 12 . Phương pháp kiểm tra sư phạm. 12 . Phương pháp phỏng vấn . 12 3 . Phương pháp thực nghiệm sư phạm . 12 . Phương pháp toán thống kê . 12 . Đối tượng và tổ chức nghiên cứu . 13 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.